ข้อมูลโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 ธันวาคม 2564
เลือกประเภทโครงการ
 • อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
 • เหมืองแร่
 • สำรวจผลิตปิโตรเลียม
 • พลังงาน
 • คมนาคม
 • อุตสาหกรรม
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
 • ฐานข้อมูลโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ
   
  ปีปฏิทิน
  ปีงบประมาณ
  เริ่ม
  ถึง
   
     
     
     
     
  สรุปจำนวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบ โดย สผ. (โครงการ)
  ประเภทโครงการ ปีปฏิทิน
  2564 รวม
  01 ม.ค. 2564 - 05 ธ.ค. 2564
  อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 220 220
  เหมืองแร่ 23 23
  สำรวจผลิตปิโตรเลียม 0 0
  พลังงาน 30 30
  คมนาคม 11 11
  อุตสาหกรรม 26 26
  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 9 9
  โรงกลั่นน้ำมัน 1 1
  พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม 7 7
  รวม 327 327