ข้อมูลโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
เลือกประเภทโครงการ
 • อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
 • เหมืองแร่
 • สำรวจผลิตปิโตรเลียม
 • พลังงาน
 • คมนาคม
 • อุตสาหกรรม
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
 • ฐานข้อมูลโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ
   
  ปีปฏิทิน
  ปีงบประมาณ
  เริ่ม
  ถึง
   
     
     
     
     
  สรุปจำนวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบ โดย สผ. (โครงการ)
  ประเภทโครงการ ปีปฏิทิน
  2566 รวม
  01 ม.ค. 2566 - 28 พ.ย. 2566
  อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 0 0
  เหมืองแร่ 0 0
  สำรวจผลิตปิโตรเลียม 0 0
  พลังงาน 0 0
  คมนาคม 0 0
  อุตสาหกรรม 0 0
  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 0 0
  โรงกลั่นน้ำมัน 0 0
  พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม 0 0
  รวม 0 0