แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 13 สิงหาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ผลิตสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 9947
ชื่อโครงการ โครงการ ผลิตสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.9/3384
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 18 มี.ค. 2559
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณาโครงการ ผลิตสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทสรุปผู้บริหาร
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก2
ภาคผนวก ก3
ภาคผนวก ก4
ภาคผนวก ก5
ภาคผนวก ก5
ภาคผนวก ก6
ภาคผนวก ก7
ภาคผนวก ก8
ภาคผนวก ก9
ภาคผนวก ข1
ภาคผนวก ข2
ภาคผนวก ข3
ภาคผนวก ข3
ภาคผนวก ข4
ภาคผนวก ข5
ภาคผนวก ข6
ภาคผนวก ข6
ภาคผนวก ข7
ภาคผนวก ข7
ภาคผนวก ข7
ภาคผนวก ข8
ภาคผนวก ข9
ภาคผนวก ข10
ภาคผนวก ข10
ภาคผนวก ข11
ภาคผนวก ข12
ภาคผนวก ข13
ภาคผนวก ข14
ภาคผนวก ข15
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง1
ภาคผนวก ง2
ภาคผนวก ง2
ภาคผนวก ง3
ภาคผนวก ฉ1
ภาคผนวก ฉ2
ภาคผนวก ฉ3
ภาคผนวก ฉ4
ภาคผนวก ฉ5
ภาคผนวก ฉ6
ภาคผนวก ฉ7
ภาคผนวก ฉ8
ภาคผนวก ฉ9
ภาคผนวก ฉ10
ภาคผนวก ฉ11
ภาคผนวก ฉ12
ภาคผนวก ฉ13
ภาคผนวก ฉ14
ภาคผนวก ฉ14
ภาคผนวก ฉ15
ภาคผนวก ฉ16
ภาคผนวก ฉ16
ภาคผนวก ฉ17
ภาคผนวก ฉ18
ภาคผนวก ฉ19
ภาคผนวก ฉ20
ภาคผนวก ฉ20
ภาคผนวก ฉ21
ภาคผนวก ฉ22
ภาคผนวก ฉ23
ภาคผนวก ฉ24
ภาคผนวก ฉ25
ภาคผนวก ฉ26
ภาคผนวก ฉ26
ภาคผนวก ฉ27
ภาคผนวก ฉ28
ภาคผนวก ฉ29
ภาคผนวก ฉ30
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่6
บทที่ 7
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บทที่ 7
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)