แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 25 มิถุนายน 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีโคล ของบริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 9766
ชื่อโครงการ โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีโคล ของบริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/157
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 08 ม.ค. 2559
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คลองเตยเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี)
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ทส 1009.5/157 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีโคล - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 Monitor 1/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 Monitor 2/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 Monitor 1/2561 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่1
บทที่2
บทที่3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่1
บทที่2
บทที่3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
1.ภาคผนวก ก หนังสือเห็นชอบ + มาตรการฯ
5.ภาคผนวก จ-1 ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย
6.ภาคผนวก จ-2 ทส.1 และ ทส. 2
7.ภาคผนวก จ-3 ตรวจเช็คน้ำปะปาและไฟฟ้า
8.ภาคผนวก จ-4 ตรวจเช็คระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อ
9.ภาคผนวก จ-5 ตรวจเช็คระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
10.ภาคผนวก จ-6 ตรวจเช็คสระว่ายน้ำ
11.ภาคผนวก ฉ ผลการตรวจวัด
12.ภาคผนวก ช ทะเบียน Lab OKLA 2561
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
10 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
หน้าปก
หนังสือรับรอง
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ-1
ภาคผนวก จ-2
ภาคผนวก จ-3
ภาคผนวก จ-4
ภาคผนวก จ-5
ภาคผนวก จ-6
ภาคผนวก จ-7
ภาคผนวก จ-8
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
11 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
หน้าปก
หนังสือรับรอง
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ-1
ภาคผนวก จ-2
ภาคผนวก จ-3
ภาคผนวก จ-4
ภาคผนวก จ-5
ภาคผนวก จ-6
ภาคผนวก จ-7
ภาคผนวก จ-8
ภาคผนวก จ-9
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ
ภาคผนวก ฌ
ภาคผนวก ญ
ภาคผนวก ฎ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
12 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
รายงานผลการปฏิบัตตามมาตการฯ 1/64 ฉบับเผยแพร่ เล่มที่ 1/4
รายงานผลการปฏิบัตตามมาตการฯ 1/64 ฉบับเผยแพร่ เล่มที่ 2/4
รายงานผลการปฏิบัตตามมาตการฯ 1/64 ฉบับเผยแพร่ เล่มที่ 3/4
รายงานผลการปฏิบัตตามมาตการฯ 1/64 ฉบับเผยแพร่ เล่มที่ 4/4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
13 หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุดและนิติบุคคลอาคารชุด - OTHER