แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 มีนาคม 2566

รายละเอียดโครงการ

รายงานขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแผนมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

เลขที่อ้างอิงโครงการ 9744
ชื่อโครงการ รายงานขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแผนมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.4/2014
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 27 ก.พ. 2557
ประเภทโครงการ คมนาคม
ที่ตั้งโครงการ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน -
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รายงานขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแผนมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล - รายงานฉบับสมบูรณ์
2 Monitor 1/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 Monitor 2/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
ส่วนหน้า
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2-1
ภาคผนวกที่ 2-2
ภาคผนวกที่ 2-3
ภาคผนวกที่ 2-4
ภาคผนวกที่ 2-5
ภาคผนวกที่ 2-6
ภาคผนวกที่ 2-7
ภาคผนวกที่ 3-1
ภาคผนวกที่ 3-2
ภาคผนวกที่ 4-1
ภาคผนวกที่ 4-2
ภาคผนวกที่ 4-3
ภาคผนวกที่ 4-4
ภาคผนวกที่ 4-5
ภาคผนวกที่ 5-1
ภาคผนวกที่ 5-2
ภาคผนวกที่ 5-3
ภาคผนวกที่ 5-4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ปก-สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3-1
บทที่ 3-2
บทที่ 3-3
บทที่ 3-4
บทที่ 3-5
บทที่ 3-6
บทที่ 4
ภาคผนวก 1-1
ภาคผนวก 1-2
ภาคผนวก 2-1
ภาคผนวก 2-2
ภาคผนวก 2-3
ภาคผนวก 2-4
ภาคผนวก 2-5
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4-1
ภาคผนวก 4-2
ภาคผนวก 4-3
ภาคผนวก 4-4
ภาคผนวก 4-5
ภาคผนวก 4-6
ภาคผนวก 5-1
ภาคผนวก 5-2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ปก
ส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 4
ภาคผนวกที่ 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ปก
ตต.1
ตต.2
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 4-1 ถึง 4-3
ภาคผนวกที่ 4-4 ถึง 4-9
ภาคผนวกที่ 4-10
ภาคผนวกที่ 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
ปก
ตต.1
ตต.2
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3-1
บทที่ 3-2
บทที่ 3-3
บทที่ 3-4
บทที่ 3-5
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2-1 ถึง 2-10
ภาคผนวกที่ 2-11 ถึง 2-12
ภาคผนวกที่ 2-13 ถึง 2-17
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 4-1 ถึง 4-3
ภาคผนวกที่ 4-4 ถึง 4-6
ภาคผนวกที่ 4-7 ถึง 4-9
ภาคผนวกที่ 4-10
ภาคผนวกที่ 4-10 (ต่อ)
ภาคผนวกที่ 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)