แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานปูนซีเมนต์ท่าหลวง ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 9739
ชื่อโครงการ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานปูนซีเมนต์ท่าหลวง ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.3/12038
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 27 พ.ย. 2558
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บ้านครัว อำเภอ บ้านหมอ จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 14.57656 100.76659999999993
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานปูนซีเมนต์ท่าหลวง - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานปูนซีเมนต์ท่าหลวง - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 มาตรติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 บทสรุป
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
บทที่ 1
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
บทที่ 2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ปกหน้า
ตต1
ตต2
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2-1
ภาคผนวก 2-2
ภาคผนวก 3-1
ภาคผนวก 3-2
ภาคผนวก 3-3
ภาคผนวก 3-4
ภาคผนวก 3-5
ภาคผนวก 3-6
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
1. ปก
2. ใบ ตต.1
3. ใบ ตต.2
4. สารบัญ
5. บทที่ 1
6. บทที่ 2
7. บทที่ 3
8. บทที่ 4
ภาคผนวก
เอกสารแนบ 1.1
เอกสารแนบ 1.2
เอกสารแนบ 1.3
เอกสารแนบ 2.1
เอกสารแนบ 2.2
เอกสารแนบ 2.3
เอกสารแนบ 2.4
เอกสารแนบ 2.5
เอกสารแนบ 2.6
เอกสารแนบ 2.7
เอกสารแนบ 2.8
เอกสารแนบ 2.9
เอกสารแนบ 2.10
เอกสารแนบ 2.11
เอกสารแนบ 2.12
เอกสารแนบ 2.13
เอกสารแนบ 2.14
เอกสารแนบ 2.15
เอกสารแนบ 2.16
เอกสารแนบ 2.17
เอกสารแนบ 2.18
เอกสารแนบ 2.19
เอกสารแนบ 2.20
เอกสารแนบ 2.21
เอกสารแนบ 2.22
เอกสารแนบ 2.23
เอกสารแนบ 2.24
เอกสารแนบ 2.25
เอกสารแนบ 2.26
เอกสารแนบ 2.27
เอกสารแนบ 2.28
เอกสารแนบ 2.29
เอกสารแนบ 2.30
เอกสารแนบ 2.31
เอกสารแนบ 2.32
เอกสารแนบ 2.33
เอกสารแนบ 2.34
เอกสารแนบ 2.35
เอกสารแนบ 2.36
เอกสารแนบ 2.37
เอกสารแนบ 2.38
เอกสารแนบ 2.39
เอกสารแนบ 2.40
เอกสารแนบ 2.41
เอกสารแนบ 2.42
เอกสารแนบ 2.43
เอกสารแนบ 2.44
เอกสารแนบ 2.45
เอกสารแนบ 3.1
เอกสารแนบ 3.2
เอกสารแนบ 3.3
เอกสารแนบ 3.4
เอกสารแนบ 3.5
เอกสารแนบ 3.6
เอกสารแนบ 3.7
9. ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ปกหน้า
ใบ ตต. 1
ใบ ตต. 2
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2 ส่วนที่ 1
ภาคผนวก 2 ส่วนที่ 2
ภาคผนวก 2 ส่วนที่ 3
ภาคผนวก 2 ส่วนที่ 4
ภาคผนวก 2 ส่วนที่ 5
ภาคผนวก 2 ส่วนที่ 6
ภาคผนวก 2 ส่วนที่ 7
ภาคผนวก 2 ส่วนที่ 8
ภาคผนวก 2 ส่วนที่ 9
ภาคผนวก 3 ส่วนที่1
ภาคผนวก 3 ส่วนที่2
ภาคผนวก 3 ส่วนที่3
ภาคผนวก 3 ส่วนที่4
ภาคผนวก 3 ส่วนที่5
ภาคผนวก 3 ส่วนที่6
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
ปกหน้า
ใบ ตต.1
ใบ ตต.2
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
เอกสารแนบ 1.1
เอกสารแนบ 1.2
เอกสารแนบ 1.3
เอกสารแนบ 2.1
เอกสารแนบ 2.2
เอกสารแนบที่ 2.3
เอกสารแนบที่ 2.3
เอกสารแนบที่ 2.4
เอกสารแนบที่ 2.5
เอกสารแนบที่ 2.6
เอกสารแนบที่ 2.6
เอกสารแนบที่ 2.7
เอกสารแนบที่ 2.8
เอกสารแนบที่ 2.9
เอกสารแนบที่ 2.10
เอกสารแนบที่ 2.11
เอกสารแนบที่ 2.11
เอกสารแนบที่ 2.12
เอกสารแนบที่ 2.12
เอกสารแนบที่ 2.13
เอกสารแนบที่ 2.14
เอกสารแนบที่ 2.14
เอกสารแนบที่ 2.15
เอกสารแนบที่ 2.15
เอกสารแนบที่ 2.16
เอกสารแนบที่ 2.17
เอกสารแนบที่ 2.18
เอกสารแนบที่ 2.19
เอกสารแนบที่ 2.20
เอกสารแนบที่ 2.20
เอกสารแนบที่ 2.21
เอกสารแนบที่ 2.22
เอกสารแนบที่ 2.23
เอกสารแนบที่ 2.23
เอกสารแนบที่ 2.24
เอกสารแนบที่ 2.25
เอกสารแนบที่ 2.26
เอกสารแนบที่ 2.27
เอกสารแนบที่ 2.28
เอกสารแนบที่ 2.29
เอกสารแนบที่ 2.30
เอกสารแนบที่ 2.31
เอกสารแนบที่ 2.32
เอกสารแนบที่ 2.33
เอกสารแนบที่ 2.33
เอกสารแนบที่ 2.34
เอกสารแนบที่ 2.35
เอกสารแนบที่ 2.36
เอกสารแนบที่ 2.37
เอกสารแนบที่ 2.38
เอกสารแนบที่ 2.39
เอกสารแนบที่ 2.40
เอกสารแนบที่ 2.41
เอกสารแนบที่ 2.42
เอกสารแนบที่ 2.43
เอกสารแนบที่ 2.44
เอกสารแนบที่ 2.45
เอกสารแนบที่ 2.45
เอกสารแนบที่ 3.1-1
เอกสารแนบที่ 3.1-2
เอกสารแนบที่ 3.1-3
เอกสารแนบที่ 3.1-4
เอกสารแนบที่ 3.1-4
เอกสารแนบที่ 3.1-5
เอกสารแนบที่ 3.1-6
เอกสารแนบที่ 3.2
เอกสารแนบที่ 3.3
เอกสารแนบที่ 3.4
เอกสารแนบที่ 3.5
เอกสารแนบที่ 3.6
เอกสารแนบที่ 3.6
เอกสารแนบที่ 3.7
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
10 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
ปกหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2-1
เอกสารแนบ 2-2
เอกสารแนบ 2-3
เอกสารแนบ 2-4
เอกสารแนบ 2-5
เอกสารแนบ 3-1
เอกสารแนบ 3-2
เอกสารแนบ 3-3
เอกสารแนบ 3-4
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)