แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 09 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ Sands ของบริษัท พระตำหนัก แซนด์ จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 9696
ชื่อโครงการ โครงการ Sands ของบริษัท พระตำหนัก แซนด์ จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/15681
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 25 ธ.ค. 2558
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี)
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ทส 1009.5/15681 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Sands - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 Monitor 1/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 Monitor 1/2561 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
หน้าปก-หนังสือรับรอง-สารบัญ
บทที่1 บทนำ
บทที่ 2 การปฏิบัติตามาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 บทสรุป
ภาคผนวกที่ 1 หนังสือเห็นชอบรายงานฯ
ภาคผนวกที่ 2 หนังสือสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ภาคผนวกที่ 3 หนังสืออนุญาติขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวกที่ 4 เอกสารสอบเทียบ
ภาคผนวกที่ 5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)