แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 09 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ เอสเพน คอนโด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 9684
ชื่อโครงการ โครงการ เอสเพน คอนโด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/15006
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 09 ธ.ค. 2558
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บางนา อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ทส 1009.5/15006 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เอสเพน คอนโด - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 Monitor 1/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 Monitor 2/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง พ.ค.2563
หน้าปก-บทที่ 1-3
บทที่ 4-5
ภาคผนวกที่ 1 (1.1)
ภาคผนวกที่ 1 (1.2)
ภาคผนวกที่ 1 (1.3)
ภาคผนวกที่ 1 (1.4)
ภาคผนวกที่ 1 (1.5)
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3 (3.1)
ภาคผนวกที่ 3 (3.2)
ภาคผนวกที่ 4-5
ภาคผนวกที่ 6.1
ภาคผนวกที่ 6.2 (6.2.1)
ภาคผนวกที่ 6.2 (6.2.2)
ภาคผนวกที่ 6.3-6.5
ภาคผนวกที่ 6.6
ภาคผนวกที่ 6.7-6.10
ภาคผนวกที่ 6.11-6.19
ภาคผนวกที่ 6.20-6.23
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ก.ย.2563
หน้าปก หนังสือรับรอง สารบัญ บทที่ 1-2
บทที่ 3
บทที่ 4-5
ภาคผนวกที่ 1 - 1
ภาคผนวกที่ 1 - 2
ภาคผนวกที่ 1 - 3
ภาคผนวกที่ 1 - 4
ภาคผนวกที่ 1 - 5
ภาคผนวกที่ 1 - 6
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3 - 1
ภาคผนวกที่ 3 - 2
ภาคผนวกที่ 4-5
ภาคผนวกที่ 6 (6.1)
ภาคผนวกที่ 6 (6.2) - 1
ภาคผนวกที่ 6 (6.2) - 2
ภาคผนวกที่ 6 (6.3)
ภาคผนวกที่ 6 (6.4-6.6)
ภาคผนวกที่ 6 (6.7-6.8)
ภาคผนวกที่ 6 (6.9-6.16)
ภาคผนวกที่ 6 (6.17)
ภาคผนวกที่ 6 (6.18-6.19)
ภาคผนวกที่ 6 (6.20-6.23) และปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 Monitor 1/2561 - Monitor รอบ มกราคม ถึง มิถุนายน