แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 09 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงแรมและอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences

เลขที่อ้างอิงโครงการ 9390
ชื่อโครงการ โครงการโรงแรมและอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/14188
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 23 พ.ย. 2558
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บางกะปิ อำเภอ ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมและอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมและอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 Monitor 1/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 Monitor 2/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
หน้าปก-บทที่2
บทที่3
บทที่4 และบทที่5
ภาคผนวกที่ 1 มาตรการ
ภาคผนวกที่ 2-3 (หนังสืออ.6 และหนังสือเปิดใช้อาคาร)
ภาคผนวกที่ 4-6 (ใบรายงานผล เอกสารขึ้นทะเบียบแลป และเอกสารสอบเทียบ)
ภาคผนวกที่ 7.1-7.3
ภาคผนวกที่ 7.4-7.6
ภาคผนวกที่ 7.7-7.9
ภาคผนวกที่ 7.10-7.12
ภาคผนวกที่ 7.13-7.15
ภาคผนวกที่ 7-16-7.18
ภาคผนวกที่ 7.19-7.21
ภาคผนวกที่ 7.22-7.24
ภาคผนวกที่ 7.25-7.30
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
หน้าปก-สารบัญ
บทที่1-2
บทที่ 3
บทที่ 4-5
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2-6
ภาคผนวกที่ 7.1-7.10
ภาคผนวกที่ 7.11-7.20
ภาคผนวกที่ 7.21-7.30
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
1.ปกหน้า หนังสือรับรอง ตต.2 สารบัญ
2. บทที่ 1 และบทที่ 2
3. บทที่ 3
4. บทที่ 4 และบทที่ 5
5. ภาคผนวกที่ 1 มาตรการ
6. ภาคผนวกที่ 2 เอกสารอ.6 และภาคผนวกที่ 3 ใบอนุญาตประกอบกิจการ
7. ภาคผนวกที่ 4 -6 (ใบรายงานผล ขึ้นทะเบียนแลป สอบเทียบ)
8. ภาคผนวกที่ 7 (7.1-7.10) เอกสารแนบ
9. ภาคผนวกที่ 7 (7.11-7.20) เอกสารแนบ
10. ภาคผนวกที่ 7 (7.21-7.29) เอกสารแนบ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
0.หน้าปก
1.หนังสือรับรอง, ตต2, สารบัญ
2. บทที่ 1 - บทที่ 5
3.ภาคผนวกที่ 1มาตรการ
3.ภาคผนวกที่ 2-3 (หนังสืออ.1,อ.6,ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม)
3.ภาคผนวกที่ 4-6 (ใบรายงานผล, เอกสารขึ้นทะเบียนแลป, เอกสารสอบเทียบ)
3.ภาคผนวกที่ 7 (เอกสารประกอบ)
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
1.หน้าปก หนังสือรับรอง,ตต.2,สารบัญ
2.บบที่ 1-5 (ม.ค. - มิ.ย. 64)
3. ภาคผนวกที่ 1 มาตรการ (ม.ค. - มิ.ย. 64)
3. ภาคผนวกที่ 2-3 เอกสาร อ.1 อ.6 และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (ม.ค. - มิ.ย. 64)
3. ภาคผนวกที่ 4-6 ใบรายงานผล ขึ้นทะเบียนแลป เอกสารสอบเทียบ (ม.ค. - มิ.ย. 64)
3. ภาคผนวกที่ 7-8 เอกสารประกอบ (ม.ค. - มิ.ย. 64)
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
10 Monitor 1/2561 - Monitor รอบ มกราคม ถึง มิถุนายน