แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 13 สิงหาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 4

เลขที่อ้างอิงโครงการ 9333
ชื่อโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 4
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/13067
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 28 ต.ค. 2558
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์น ซีบอร์ด ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 13.066225 101.18611799999996
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 4 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 4 เล่ม2 - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 4 เล่ม1 - รายงานฉบับสมบูรณ์
4 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 4 เล่ม3 - รายงานฉบับสมบูรณ์
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
ภาคผนวก1
ภาคผนวก2
ภาคผนวก3
ภาคผนวก4
ส่วนหน้า1
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
ส่วนหน้า1
ส่วนหน้า2
ส่วนหน้า3
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
รูปภาพบทที่3
บทที่4
บทที่5
ภาคผนวก1
ภาคผนวก2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ส่วนที่1
ส่วนที่2
ส่วนที่3
ส่วนที่4
ส่วนที่5
ส่วนที่6
ส่วนที่7
ส่วนที่8
ส่วนที่9
ส่วนที่9.2
ส่วนที่ 10
ส่วนที่ 11
ส่วนที่ 12
ส่วนที่ 13
ส่วนที่ 14
ส่วนที่ 15
ส่วนที่ 16
ส่วนที่ 17
ส่วนที่ 18
ส่วนที่ 19
ส่วนที่ 20
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ส่วนที่1
ส่วนที่2
ส่วนที่3
ส่วนที่4
ส่วนที่5
ส่วนที่6
ส่วนที่7
ส่วนที่8
ส่วนที่9
ส่วนที่10
ส่วนที่11
ส่วนที่12
ส่วนที่13
ส่วนที่14
ส่วนที่15
ส่วนที่16
ส่วนที่17
ส่วนที่18
ส่วนที่19
ส่วนที่20
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
10 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
เอกสารส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข-1 ถึง ข-6
ภาคผนวก ข-7
ภาคผนวก ข-8 (ส่วนที่ 1)
ภาคผนวก ข-8 (ส่วนที่ 2)
ภาคผนวก ข-9 ถึง ข-14
ภาคผนวก ข-15 ถึง ข-19
ภาคผนวก ข-20 ถึง ข-21
ภาคผนวก ข-22
ภาคผนวก ข-23 ถึง ข-24
ภาคผนวก ข-25 (ส่วนที่ 1)
ภาคผนวก ข-25 (ส่วนที่ 2)
ภาคผนวก ข-26 ถึง ข-28 (ส่วนที่ 1)
ภาคผนวก ข-28 (ส่วนที่ 2)
ภาคผนวก ข-29 (ส่วนที่ 1)
ภาคผนวก ข-29 (ส่วนที่ 2)
ภาคผนวก ข-29 (ส่วนที่ 3)
ภาคผนวก ข-30
ภาคผนวก ข-31 ถึง ข-33
ภาคผนวก ข-34
ภาคผนวก ข-35 ถึง ข-40
ภาคผนวก ข-41 ถึง ข-42
ภาคผนวก ข-43 ถึง ข-45
ภาคผนวก ค-1 ถึง ค-4
ภาคผนวก ค-5 ถึง ค-9
ภาคผนวก ง (ส่วนที่ 1)
ภาคผนวก ง (ส่วนที่ 2)
ภาคผนวก ง (ส่วนที่ 3)
ภาคผนวก จ
ตต.1
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
11 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
เอกสารส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข-1 ถึง ข-5
ภาคผนวก ข-6 ถึง ข-8
ภาคผนวก ข-9 ถึง ข-16
ภาคผนวก ข-17 ถึง ข-20
ภาคคผนวก ข-21 ถึง -22
ภาคคผนวก ข-23 ถึง -24
ภาคคผนวก ข-25 ถึง -28
ภาคคผนวก ข-29 ถึง -32
ภาคคผนวก ข-33 ถึง ข-34
ภาคคผนวก ข-35
ภาคคผนวก ข-36 ถึง ข-44
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง (ส่วนที่ 1)
ภาคผนวก ง (ส่วนที่ 2)
ภาคผนวก จ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
12 การเปลี่ยนแปลงค่าควบคุมของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) - OTHER