แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 มีนาคม 2566

รายละเอียดโครงการ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-ลำสำลี-มีนบุรี

เลขที่อ้างอิงโครงการ 9300
ชื่อโครงการ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-ลำสำลี-มีนบุรี
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.4/10770
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 30 ก.ย. 2557
ประเภทโครงการ คมนาคม
ที่ตั้งโครงการ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
ปกรายงาน
แบบ ตต.1
แบบ ตต.2
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บทที่ 7
บทที่ 8
ภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
2 Monitor 1/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บทที่ 7
บทที่ 8
ภาคผนวก 1-1
ภาคผนวก 1-2
ภาคผนวก 1-2.2
ภาคผนวก 2-1
ภาคผนวก 2-2
ภาคผนวก 2-3
ภาคผนวก 2-4
ภาคผนวก 2-5.1
ภาคผนวก 2-5.2
ภาคผนวก 2-5.3
ภาคผนวก 2-6
ภาคผนวก 2-7
ภาคผนวก 2-8
ภาคผนวก 2-9
ภาคผนวก 2-10
ภาคผนวก 2-11
ภาคผนวก 2-12
ภาคผนวก 2-13
ภาคผนวก 2-14
ภาคผนวก 2-15
ภาคผนวก 3-1
ภาคผนวก 3-2
ภาคผนวก 3-3
ภาคผนวก 4-1
ภาคผนวก 4-2
ภาคผนวก 4-3
ภาคผนวก 4-4.1
ภาคผนวก 4-4.2
ภาคผนวก 5-1
ภาคผนวก 5-2
ภาคผนวก 5-3
ภาคผนวก 6-1
ภาคผนวก 8-1
ภาคผนวก 8-2
ภาคผนวก 9-1
ภาคผนวก 10-1
ภาคผนวก 11-1
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทนำ
หนังสือรับรอง
แบบ ตต.๒
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บทที่ 7
บทที่ 8
ภาคผนวก 1-1
ภาคผนวก 1-2
ภาคผนวก 2-1
ภาคผนวก 2-2 (1)
ภาคผนวก 2-2 (2)
ภาคผนวก 2-2 (3)
ภาคผนวก 2-3 (1)
ภาคผนวก 2-3 (2)
ภาคผนวก 2-3 (3)
ภาคผนวก 2-3 (4)
ภาคผนวก 2-4
ภาคผนวก 2-5
ภาคผนวก 2-6 (1)
ภาคผนวก 2-6 (2)
ภาคผนวก 2-6 (3)
ภาคผนวก 2-7 (1)
ภาคผนวก 2-7 (2)
ภาคผนวก 2-8
ภาคผนวก 2-9
ภาคผนวก 2-10
ภาคผนวก 2-11
ภาคผนวก 2-12 (1)
ภาคผนวก 2-12 (2)
ภาคผนวก 2-13
ภาคผนวก 2-14
ภาคผนวก 3-1
ภาคผนวก 3-2
ภาคผนวก 3-3 (1)
ภาคผนวก 3-3 (2)
ภาคผนวก 3-3 (3)
ภาคผนวก 4-1
ภาคผนวก 4-2
ภาคผนวก 4-3 (1)
ภาคผนวก 4-3 (2)
ภาคผนวก 4-4 (1)
ภาคผนวก 4-4 (2)
ภาคผนวก 4-4 (3)
ภาคผนวก 4-4 (4)
ภาคผนวก 4-4 (5)
ภาคผนวก 5-1
ภาคผนวก 5-2 (1)
ภาคผนวก 5-2 (2)
ภาคผนวก 6-1
ภาคผนวก 6-2 (1)
ภาคผนวก 6-2 (2)
ภาคผนวก 6-2 (3)
ภาคผนวก 7-1 (1)
ภาคผนวก 7-1 (2)
ภาคผนวก 7-1 (3)
ภาคผนวก 8-1
ภาคผนวก 8-2
ภาคผนวก 9-1
ภาคผนวก 10-1 (1)
ภาคผนวก 10-1 (2)
ภาคผนวก 10-1 (3)
ภาคผนวก 10-1 (4)
ภาคผนวก 10-1 (5)
ภาคผนวก 10-1 (6)
ภาคผนวก 10-1 (7)
ภาคผนวก 10-1 (8)
ภาคผนวก 10-1 (9)
ภาคผนวก 11-1
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
ปกรายงาน
หนังสือรับรอง
แบบ ตต.๒
สารบัญ
บทที่ 1(1)
บทที่ 1(2)
บทที่ 1(3)
บทที่ 1(4)
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บทที่ 7
บทที่ 8
ปกภาคผนวก
ภาคผนวก 1-1
ภาคผนวก 1-2
ภาคผนวก 2-1
ภาคผนวก 2-2(1)
ภาคผนวก 2-2(2)
ภาคผนวก 2-2(3)
ภาคผนวก 2-2(4)
ภาคผนวก 2-3
ภาคผนวก 2-4
ภาคผนวก 2-5
ภาคผนวก 2-6(1)
ภาคผนวก 2-6(2)
ภาคผนวก 2-7
ภาคผนวก 2-8
ภาคผนวก 2-9
ภาคผนวก 2-10(1)
ภาคผนวก 2-10(2)
ภาคผนวก 2-10(3)
ภาคผนวก 2-10(4)
ภาคผนวก 2-11
ภาคผนวก 2-12
ภาคผนวก 2-13
ภาคผนวก 2-14
ภาคผนวก 3-1
ภาคผนวก 3-2
ภาคผนวก 3-3(1)
ภาคผนวก 3-3(2)
ภาคผนวก 3-3(3)
ภาคผนวก 4-1
ภาคผนวก 4-2
ภาคผนวก 4-3(1)
ภาคผนวก 4-3(2)
ภาคผนวก 4-4(1)
ภาคผนวก 4-4(2)
ภาคผนวก 4-4(3)
ภาคผนวก 4-4(4)
ภาคผนวก 4-4(5)
ภาคผนวก 5-1
ภาคผนวก 5-2
ภาคผนวก 5-3
ภาคผนวก 6-1(1)
ภาคผนวก 6-1(2)
ภาคผนวก 6-1(3)
ภาคผนวก 7-1(1)
ภาคผนวก 7-1(2)
ภาคผนวก 7-1(3)
ภาคผนวก 8-1
ภาคผนวก 8-2
ภาคผนวก 9-1
ภาคผนวก 10-1(1)
ภาคผนวก 10-1(2)
ภาคผนวก 10-1(3)
ภาคผนวก 10-1(4)
ภาคผนวก 10-1(5)
ภาคผนวก 10-1(6)
ภาคผนวก 11-1
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ปกรายงาน
หนังสือรับรอง
แบบ ตต.๒
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บทที่ 7
บทที่ 8
ภาคผนวก 1-1
ภาคผนวก 1-2
ภาคผนวก 2-1
ภาคผนวก 2-2
ภาคผนวก 2-3
ภาคผนวก 2-4
ภาคผนวก 2-5(1)
ภาคผนวก 2-5(2)
ภาคผนวก 2-5(3)
ภาคผนวก 2-5(4)
ภาคผนวก 2-6
ภาคผนวก 2-7
ภาคผนวก 2-8
ภาคผนวก 2-9
ภาคผนวก 2-10
ภาคผนวก 2-11
ภาคผนวก 2-12
ภาคผนวก 2-13
ภาคผนวก 2-14
ภาคผนวก 2-15
ภาคผนวก 2-16
ภาคผนวก 2-17
ภาคผนวก 3-1
ภาคผนวก 3-2
ภาคผนวก 3-3
ภาคผนวก 4-1
ภาคผนวก 4-2
ภาคผนวก 4-3
ภาคผนวก 4-4(1)
ภาคผนวก 4-4(2)
ภาคผนวก 4-4(3)
ภาคผนวก 5-1
ภาคผนวก 5-2
ภาคผนวก 5-3
ภาคผนวก 6-1
ภาคผนวก 7-1
ภาคผนวก 7-2
ภาคผนวก 8-1
ภาคผนวก 9-1(1)
ภาคผนวก 9-1(2)
ภาคผนวก 9-1(3)
ภาคผนวก 9-1(4)
ภาคผนวก 9-1(5)
ภาคผนวก 9-1(6)
ภาคผนวก 10-1
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ปกรายงาน
หนังสือรับรอง
แบบ ตต.๒
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บทที่ 7
บทที่ 8
ปกภาคผนวก
ภาคผนวก 1-1
ภาคผนวก 1-2(1)
ภาคผนวก 1-2(2)
ภาคผนวก 1-2(3)
ภาคผนวก 1-2(4)
ภาคผนวก 2-1
ภาคผนวก 2-2(1)
ภาคผนวก 2-2(2)
ภาคผนวก 2-2(3)
ภาคผนวก 2-2(4)
ภาคผนวก 2-2(5)
ภาคผนวก 2-2(6)
ภาคผนวก 2-3(1)
ภาคผนวก 2-3(2)
ภาคผนวก 2-3(3)
ภาคผนวก 2-3(4)
ภาคผนวก 2-3 (5)
ภาคผนวก 2-4
ภาคผนวก 2-5
ภาคผนวก 2-6 (1)
ภาคผนวก 2-6(2)
ภาคผนวก 2-7
ภาคผนวก 2-8
ภาคผนวก 2-9
ภาคผนวก 2-10(1)
ภาคผนวก 2-10(2)
ภาคผนวก 2-10(3)
ภาคผนวก 2-11
ภาคผนวก 2-12 (1)
ภาคผนวก 2-12 (2)
ภาคผนวก 2-13
ภาคผนวก 2-14
ภาคผนวก 3-1
ภาคผนวก 3-2
ภาคผนวก 3-3 (1)
ภาคผนวก 3-3 (2)
ภาคผนวก 3-3 (3)
ภาคผนวก 3-3(4)
ภาคผนวก 4-1
ภาคผนวก 4-2
ภาคผนวก 4-3 (1)
ภาคผนวก 4-3 (2)
ภาคผนวก 4-3 (3)
ภาคผนวก 4-4 (1)
ภาคผนวก 4-4 (2)
ภาคผนวก 4-4 (3)
ภาคผนวก 4-4 (4)
ภาคผนวก 4-4 (5)
ภาคผนวก 4-4 (6)
ภาคผนวก 4-4 (7)
ภาคผนวก 4-4 (8)
ภาคผนวก 5-1
ภาคผนวก 5-2
ภาคผนวก 5-3
ภาคผนวก 6-1
ภาคผนวก 6-2 (1)
ภาคผนวก 6-2 (2)
ภาคผนวก 6-2 (3)
ภาคผนวก 6-2(4)
ภาคผนวก 7-1 (1)
ภาคผนวก 7-1 (2)
ภาคผนวก 7-1 (3)
ภาคผนวก 7-1 (4)
ภาคผนวก 8-1
ภาคผนวก 8-2(1)
ภาคผนวก 8-2(2)
ภาคผนวก 8-2(3)
ภาคผนวก 9-1(1)
ภาคผนวก 9-1(2)
ภาคผนวก 10-1 (1)
ภาคผนวก 10-1 (2)
ภาคผนวก 10-1 (3)
ภาคผนวก 10-1 (4)
ภาคผนวก 10-1 (5)
ภาคผนวก 10-1 (6)
ภาคผนวก 10-1 (7)
ภาคผนวก 10-1 (8)
ภาคผนวก 10-1 (9)
ภาคผนวก 10-1 (10)
ภาคผนวก 11-1(1)
ภาคผนวก 11-1 (2)
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รายงานฉบับสมบูรณ์ - รายงานการเปลี่ยนแปลง