แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดโครงการ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ส่วนขยาย (ครั้งที่ 4)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 9273
ชื่อโครงการ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ส่วนขยาย (ครั้งที่ 4)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EHIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส. 1009.7/2940
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 18 มี.ค. 2557
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก - รายงานฉบับสมบูรณ์
2 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
ปกหน้า
หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน
สารบัญ
บทที่ 1
บทที 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก ก-1
ภาคผนวก ก-2
ภาคผนวก ก-3 (1)
ภาคผนวก ก-3 (2)
ภาคผนวก ข-1 ถึง 7
ภาคผนวก ข-8 (1)
ภาคผนวก ข-8 (2)
ภาคผนวก ข-9 ถึง 12
ภาคผนวก ข-13 ถึง 14
ภาคผนวก ข-15 ถึง 23
ภาคผนวก ข-24 (1)
ภาคผนวก ข-24 (2)
ภาคผนวก ข-25
ภาคผนวก ข-26 ถึง 28
ภาคผนวก ข-29
ภาคผนวก ข-30 ถึง 35
ภาคผนวก ข-36
ภาคผนวก ข-37
ภาคผนวก ข-38 ถึง 40
ภาคผนวก ข-41 ถึง 44
ภาคผนวก ข-45
ภาคผนวก ค-1
ภาคผนวก ค-2 ถึง 5
ภาคผนวก ค-6 (1)
ภาคผนวก ค-6 (2)
ภาคผนวก ค-7 -8 ถึง ง
ภาคผนวก จ ถึง ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ส่วนหน้ารายงาน
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข 1-5
ภาคผนวก ข 6-8
ภาคผนวก ข 9-10
ภาคผนวก ข 11-12
ภาคผนวก ข 13-15
ภาคผนวก ข 16-20
ภาคผนวก ข 21-25
ภาคผนวก ข 26-30
ภาคผนวก ข 31-33
ภาคผนวก ข 34-36
ภาคผนวก ข 34-36
ภาคผนวก ข 37-39
ภาคผนวก ข 37-39
ภาคผนวก ข 40-42
ภาคผนวก ข 43
ภาคผนวก ค 1
ภาคผนวก ค 2-4
ภาคผนวก ค 5
ภาคผนวก ค 6-7
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
ส่่วนหน้ารายงาน
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข-1 ถึง ข-10
ภาคผนวก ข-11 ถึง ข-20
ภาคผนวก ข-21 ถึง ข-22
ภาคผนวก ข-23 ถึง ข-24
ภาคผนวก ข-25 ถึง ข-30
ภาคผนวก ข-31 ถึง ข-40
ภาคผนวก ข-41 ถึง ข-44
ภาคผนวก ข-45
ภาคผนวก ข-46
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)