แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 มีนาคม 2566

รายละเอียดโครงการ

โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม ประทานบัตรที่ 16365/15284

เลขที่อ้างอิงโครงการ 922
ชื่อโครงการ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม ประทานบัตรที่ 16365/15284
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ วว 0804/2246
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 17 ก.พ. 2540
ประเภทโครงการ เหมืองแร่
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ผางาม อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ หมายเลขประทานบัตร
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
- อนุญาตดำเนินการ ประทานบัตร
เลขที่ 16365/15284
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม คำขอประทานบัตรที่ 1/2538 - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
ปกรายงาน
หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
ภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
ปก
หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ปก
หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ปก
หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
ปก
หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2565
ปก
หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)