แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 มีนาคม 2566

รายละเอียดโครงการ

โครงการ รถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฏร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - สะพานพระนั่งเกล้า และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ช่วงสะพานพระนั่งเกล้า - บางซื่อ

เลขที่อ้างอิงโครงการ 9044
ชื่อโครงการ โครงการ รถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฏร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - สะพานพระนั่งเกล้า และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ช่วงสะพานพระนั่งเกล้า - บางซื่อ
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1008/2846
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 21 มี.ค. 2550
ประเภทโครงการ คมนาคม
ที่ตั้งโครงการ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน -
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ส่วนที่ 1 - รายงานฉบับสมบูรณ์
2 ส่วนที่ 1 - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
ส่วนหน้า
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3-1
บทที่ 3-2
บทที่ 4
ภาคผนวก 1-1
ภาคผนวก 1-2
ภาคผนวก 1-3
ภาคผนวก 1-4
ภาคผนวก 1-5
ภาคผนวก 1-6
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4-0
ภาคผนวก 4-1
ภาคผนวก 4-2
ภาคผนวก 4-3
ภาคผนวก 4-4
ภาคผนวก 4-5
ภาคผนวก 4-6
ภาคผนวก 4-7
ภาคผนวก 4-8
ภาคผนวก 4-9
ภาคผนวก 4-10
ภาคผนวก 4-11
ภาคผนวก 4-12
ภาคผนวก 5-0
ภาคผนวก 5-1
ภาคผนวก 5-2
ภาคผนวก 6
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
Cover-สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
ภาคผนวก1-1
ภาคผนวก1-2
ภาคผนวก1-3
ภาคผนวก1-4
ภาคผนวก1-5
ภาคผนวก1-6
ภาคผนวก2-1
ภาคผนวก2-2
ภาคผนวก2-3
ภาคผนวก2-4
ภาคผนวก2-6
ภาคผนวก2-7
ภาคผนวก2-8
ภาคผนวก2-9
ภาคผนวก3-1
ภาคผนวก4-1
ภาคผนวก4-2
ภาคผนวก4-3
ภาคผนวก4-3-1
ภาคผนวก4-4
ภาคผนวก4-5
ภาคผนวก5-1
ภาคผนวก5-2-3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
Cover
ส่วนหน้า
หนังสือรับรอง+สัดส่วน
Content
Summary
Chap1
Chap2
Chap3
Chap4
Appendix1-1
Appendix1-2
Appendix2
Appendix3
Appendix4-1
Appendix4-2
Appendix4-3
Appendix4-4
Appendix4-5
Appendix5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
หน้าปก
ส่วนหน้า
หนังสือรับรองรายงาน
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 1-1
ภาคผนวก 1-2 ถึง 1-5
ภาคผนวก 1-6
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4-1 ถึง 4-2
ภาคผนวก 4-3
ภาคผนวก 4-4
ภาคผนวก 5-1
ภาคผนวก 5-2 ถึง 5-3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
ปก
แบบ ตต.2
แบบ ตต.1
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3 (1-3)
บทที่ 3 (2-3)
บทที่ 3 (3-3)
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1
เอกสาร 1-1
เอกสาร 1-2
เอกสาร 1-3
เอกสาร 1-4
เอกสาร 1-5
เอกสาร 1-6 (1)
เอกสาร 1-6 (2)
ภาคผนวกที่ 2
เอกสาร 2-1
เอกสาร 2-2
เอกสาร 2-3
เอกสาร 2-4
เอกสาร 2-5
เอกสาร 2-6
เอกสาร 2-7
เอกสาร 2-8
เอกสาร 2-9
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 4
เอกสาร 4-1
เอกสาร 4-2
เอกสาร 4-3
เอกสาร 4-4
ภาคผนวกที่ 5
เอกสาร 5-1
เอกสาร 5-2
เอกสาร 5-3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ กรณีปรับปรุงรูปแบบอาคารจอดรถสถานีแยกนนทบุรี 1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย คมนาคม 10 ก.พ. 2559 ทส 1009.4/1656 9436