แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 13 สิงหาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ โรงไฟฟ้าวังตาผิน

เลขที่อ้างอิงโครงการ 7832
ชื่อโครงการ โครงการ โรงไฟฟ้าวังตาผิน
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/4297
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 10 เม.ย. 2558
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 13.004362 101.17325000000005
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน (เล่ม2) - รายงานฉบับสมบูรณ์
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน (เล่ม1) - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน (เล่ม3) - รายงานฉบับสมบูรณ์
4 รอบ พ.ค. ถึง ธ.ค.2560
ปกรายงาน-บทที่ 2
บทที่ 3-1
บทที่ 3-2
บทที่ 4-1
บทที่ 4-2
บทที่ 4-3
บทที่ 4-4
บทที่ 4-5
บทที่ 4-6
บทที่ 4-7
บทที่ 4-8
บทที่ 4-9
บทที่ 4-10
บทที่ 5-1
บทที่ 5-2
ภาคผนวก ก1-ก4
ภาคผนวก ข1-ข12
ภาคผนวก ข13-ข25
ภาคผนวก ข26-ข30
ภาคผนวก ข31-ข32-1
ภาคผนวก ข32-2
ภาคผนวก ข32-3-ข36
ภาคผนวก ข37-ข42
ภาคผนวก ข43-ข44
ภาคผนวก ค1-ค8
ภาคผนวก ง-ฉ-ซ
ภาคผนวก ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
เอกสารภาคผนวก ชุดที่ 1
เอกสารภาคผนวก ชุดที่ 2
เอกสารภาคผนวก ชุดที่ 3
เอกสารภาคผนวก ชุดที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
เอกสารภาคผนวก ชุดที่ 1
เอกสารภาคผนวก ชุดที่ 2
เอกสารภาคผนวก ชุดที่ 3
เอกสารภาคผนวก ชุดที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
Cover+Content
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Appendix 1
Appendix 2
Appendix 3
Appendix 4
Appendix 5
Appendix 6
Appendix 7
Appendix 8
Appendix 9
Appendix 10
Appendix 11
Appendix 12
Appendix 13
Appendix 14
Appendix 15
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ปกรายงาน สารบัญ บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก-1
ภาคผนวก ก-2 ถึง ข-6
ภาคผนวก ข-7 ถึง ข-10
ภาคผนวก ข-11 ถึง ข-23
ภาคผนวก ข-24 ถึง ข-26
ภาคผนวก ข-27
ภาคผนวก ข-28 ถึง ข-32
ภาคผนวก ข-33
ภาคผนวก ข-34 ถึง ข-35
ภาคผนวก ข-36 ถึง ข-40
ภาคผนวก ข-41 ถึง ข-47
ภาคผนวก ค-1
ภาคผนวก ค-1 ถึง ค-2
ภาคผนวก ค-3 ถึง ค-8
ภาคผนวก ค-8
ภาคผนวก ง ถึง ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ฉ ถึง ภาคผนวก ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ปกรายงาน สารบัญ บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข-1 ถึง ข-7
ภาคผนวก ข-8 ถึง ข-16
ภาคผนวก ข-17 ถึง ข-25
ภาคผนวก ข-26
ภาคผนวก ข-27 ถึง ข-28
ภาคผนวก ข-29 ถึง ข-33
ภาคผนวก ข-34 ถึง ข-36
ภาคผนวก ข-37 ถึง ข-47
ภาคผนวก ค-1 ถึง ค-7
ภาคผนวก ค-8 ถึง จ
ภาคผนวก ฉ ถึง ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
10 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
1. ปก สารบัญ บทที่ 1
2. บทที่ 2-1
2. บทที่ 2-2
3. บทที่ 3
4. บทที่ 3 - บทที่ 4
ภาคผนวก ก-1
ภาคผนวก ก-1 (ต่อ)
ภาคผนวก ก-2
ภาคผนวก ก-3 ถึง ข-8
ภาคผนวก ข-9 ถึง ข-15
ภาคผนวก ข-16 ถึง ข-25
ภาคผนวก ข-26 ถึง ข-27
ภาคผนวก ข-28 ถึง ข-41
ภาคผนวก ข-42 ถึง ข-47
ภาคผนวก ค-1 ถึง ค-7
ภาคผนวก ค-8 ถึง จ
ภาคผนวก ฉ ถึง ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
11 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
ปก สารบัญ บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 3 (ต่อ)
บทที่ 3 (ต่อ) - บทที่ 4
ภาคผนวก ก-1
ภาคผนวก ก-2 ถึง ข-7
ภาคผนวก ข-8 ถึง ข-15
ภาคผนวก ข-16 ถึง ข-26
ภาคผนวก ข-27
ภาคผนวก ข-28 ถึง ข-34
ภาคผนวก ข-35 ถึง ข-37
ภาคผนวก ข-38 ถึง ข-47
ภาคผนวก ค-1 ถึง ค-2
ภาคผนวก ค-1 ถึง ค-2
ภาคผนวก ค-3 ถึง ค-8
ภาคผนวก ง ถึง จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)