แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 33312/16099

เลขที่อ้างอิงโครงการ 7810
ชื่อโครงการ โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 33312/16099
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.2/4780
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 02 พ.ค. 2557
ประเภทโครงการ เหมืองแร่
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล พุแค อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ ประทานบัตร
เลขที่ 33312/16099
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 6/2551 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 6/2551 - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 มาตรติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 บทสรุป
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ปกหน้า
ใบ ตต. 1
ใบ ตต.2
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
เอกสารแนบ 1.1
เอกสารแนบที่ 1.2
เอกสารแนบที่ 1.3
เอกสารแนบที่ 2.1
เอกสารแนบที่ 2.2
เอกสารแนบที่ 2.3
เอกสารแนบที่ 2.4
เอกสารแนบที่ 2.5
เอกสารแนบที่ 2.6
เอกสารแนบที่ 2.7
เอกสารแนบที่ 2.8
เอกสารแนบที่ 2.9
เอกสารแนบที่ 2.10
เอกสารแนบที่ 2.11
เอกสารแนบที่ 2.12
เอกสารแนบที่ 2.13
เอกสารแนบที่ 2.14
เอกสารแนบที่ 2.15
เอกสารแนบที่ 2.16
เอกสารแนบที่ 2.17
เอกสารแนบที่ 2.18
เอกสารแนบที่ 3.1
เอกสารแนบที่ 3.2
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ปกหน้า
ปกรอง
ใบมอบอำนาจ
ใบ ตต. 1
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
หน้าปก
ใบตต.1
ใบตต.2
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
หน้าปก
ใบตต.1
ใบตต.2
สารบัญ
ใบคั่นบทที่ 1
บทที่ 1
ใบคั่นบทที่ 2
บทที่ 2
ใบคั่นบทที่ 3
บทที่ 3
ใบคั่นบทที่ 4
บทที่ 4
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2 ส่วนที่ 1
ภาคผนวก 2 ส่วนที่ 2
ภาคผนวก 2 ส่วนที่ 3
ภาคผนวก 2 ส่วนที่ 4
ภาคผนวก 3
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
10 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
หน้าปก
ใบตต.1
ใบตต.2
สารบัญ
ใบคั่นบทที่ 1
บทที่ 1
ใบคั่นบทที่ 2
บทที่ 2
ใบคั่นบทที่ 3
บทที่ 3
ใบคั่นบทที่ 4
บทที่ 4
ภาคผนวก 1 ส่วนที่ 1
ภาคผนวก 1 ส่วนที่ 2
ภาคผนวก 2 ส่วนที่ 1
ภาคผนวก 2 ส่วนที่ 2
ภาคผนวก 2 ส่วนที่ 3
ภาคผนวก 2 ส่วนที่ 4
ภาคผนวก 2 ส่วนที่ 5
ภาคผนวก 2 ส่วนที่ 6
ภาคผนวก 2 ส่วนที่ 7
ภาคผนวก 3
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)