แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 มีนาคม 2566

รายละเอียดโครงการ

โครงการ โฮปแลนด์ โฮเต็ล

เลขที่อ้างอิงโครงการ 7538
ชื่อโครงการ โครงการ โฮปแลนด์ โฮเต็ล
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี)
โครงการซิมโฟนี นานา
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/10371
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 02 ก.ย. 2556
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย สุขุมวิท 8 ถนน สุขุมวิท ตำบล คลองเตย อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี)
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โฮปแลนด์ โฮเต็ล - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซิมโฟนี นานา - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
องค์ประกอบส่วนหน้า
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบ 1 หนังสือเห็นชอบจาก สผ. เลขที่ ทส 1009.5/10372 ลงวันที่ 2 กันยายน 2556
เอกสารแนบ 2 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร และรื้อถอนอาคาร และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
เอกสารแนบ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบ 4 บันทึกสถิติอุบัติเหตุทางเข้า-ออกโครงการ
เอกสารแนบ 5 แบบบันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
เอกสารแนบ 6 แบบบันทึกการทำความสะอาดห้องพักขยะ
เอกสารแนบ 7 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบ 8 หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชนทะเบียนเลขที่ ว-246
เอกสารแนบ 9 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
เอกสารแนบ 10 ค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ - OTHER
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)