แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานปูนซีเมนต์เขาวง ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 7489
ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานปูนซีเมนต์เขาวง ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.3/1273
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 10 เม.ย. 2557
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เขาวง อำเภอ พระพุทธบาท จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18120
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 14.67916 100.85162000000003
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขประทานบัตร
เลขที่ 24917/14563
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานปูนซีเมนต์เขาวง - รายงานฉบับสมบูรณ์
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 มาตรติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 บทสรุป
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
บทที่ 1
บทที่ 4
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
บทที่ 2
บทที่ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ปกหน้า
ใบ ตต. 1
ใบ ตต.2
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก
เอกสารแนบที่ 1.1
เอกสารแนบที่ 1.2
เอกสารแนบที่ 1.3
เอกสารแนบที่ 1.4
เอกสารแนบที่ 1.4
เอกสารแนบที่ 1.5
เอกสารแนบที่ 1.6
เอกสารแนบที่ 2.1
เอกสารแนบที่ 2.2
เอกสารแนบที่ 2.3
เอกสารแนบที่ 2.4
เอกสารแนบที่ 2.5
เอกสารแนบที่ 2.6
เอกสารแนบที่ 2.7
เอกสารแนบที่ 2.8
เอกสารแนบที่ 2.9
เอกสารแนบที่ 2.10
เอกสารแนบที่ 2.11
เอกสารแนบที่ 2.12
เอกสารแนบที่ 2.13
เอกสารแนบที่ 2.14
เอกสารแนบที่ 2.15
เอกสารแนบที่ 2.16
เอกสารแนบที่ 2.17
เอกสารแนบที่ 2.18
เอกสารแนบที่ 2.19
เอกสารแนบที่ 2.20
เอกสารแนบที่ 2.20
เอกสารแนบที่ 2.21
เอกสารแนบที่ 2.22
เอกสารแนบที่ 2.23
เอกสารแนบที่ 2.24
เอกสารแนบที่ 2.25
เอกสารแนบที่ 2.26
เอกสารแนบที่ 2.27
เอกสารแนบที่ 2.28
เอกสารแนบที่ 2.29
เอกสารแนบที่ 2.30
เอกสารแนบที่ 2.31
เอกสารแนบที่ 2.31
เอกสารแนบที่ 2.32
เอกสารแนบที่ 2.33
เอกสารแนบที่ 2.34
เอกสารแนบที่ 2.35
เอกสารแนบที่ 2.36
เอกสารแนบที่ 2.37
เอกสารแนบที่ 2.37
เอกสารแนบที่ 2.38
เอกสารแนบที่ 2.39
เอกสารแนบที่ 2.40
เอกสารแนบที่ 3.1
เอกสารแนบที่ 3.2
เอกสารแนบที่ 3.3
เอกสารแนบที่ 3.4
เอกสารแนบที่ 3.5
เอกสารแนบที่ 3.6
เอกสารแนบที่ 3.7
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ปกหน้า
ปกรอง
ใบ ตต. 1
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2-1
ภาคผนวก 2-2
ภาคผนวก 2-3
ภาคผนวก 2-4
ภาคผนวก 2-5
ภาคผนวก 2-6
ภาคผนวก 3-1
ภาคผนวก 3-2
ภาคผนวก 3-3
ภาคผนวก 3-4
ภาคผนวก 3-5
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
หน้าปก
ใบตต.1
ใบตต.2
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2 ส่วนที่ 1
ภาคผนวก 2 ส่วนที่ 2
ภาคผนวก 3 ส่วนที่ 1
ภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
หน้าปก
ใบตต.1
ใบตต.2
สารบัญ
ใบคั่นบทที่ 1
บทที่ 1
ใบคั่นบทที่ 2
บทที่ 2
ใบคั่นบทที่ 3
บทที่ 3
ใบคั่นบทที่ 4
บทที่ 4
ภาคผนวก 1 ส่วนที่ 1
ภาคผนวก 1 ส่วนที่ 2
ภาคผนวก 2 ส่วนที่ 1
ภาคผนวก 2 ส่วนที่ 2
ภาคผนวก 2 ส่วนที่ 3
ภาคผนวก 2 ส่วนที่ 4
ภาคผนวก 2 ส่วนที่ 5
ภาคผนวก 2 ส่วนที่ 6
ภาคผนวก 2 ส่วนที่ 7
ภาคผนวก 2 ส่วนที่ 8
ภาคผนวก 3 ส่วนที่ 1
ภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2
ภาคผนวก 3 ส่วนที่ 3
ภาคผนวก 3 ส่วนที่ 4
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
หน้าปก
ใบตต.1
ใบตต.2
สารบัญ
ใบคั่นบทที่ 1
บทที่ 1
ใบคั่นบทที่ 2
บทที่ 2
ใบคั่นบทที่ 3
บทที่ 3
ใบคั่นบทที่ 4
บทที่ 4
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2 ส่วนที่ 1
ภาคผนวก 2 ส่วนที่ 2
ภาคผนวก 2 ส่วนที่ 3
ภาคผนวก 2 ส่วนที่ 4
ภาคผนวก 2 ส่วนที่ 5
ภาคผนวก 2 ส่วนที่ 6
ภาคผนวก 3 ส่วนที่ 1
ภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2
ภาคผนวก 3 ส่วนที่ 3
ภาคผนวก 3 ส่วนที่ 4
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)