แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมบางปะอิน ส่วนขาย (ครั้งที่ 1) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 7402
ชื่อโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมบางปะอิน ส่วนขาย (ครั้งที่ 1) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/2715
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 13 มี.ค. 2557
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคม3บางปะอิน ตำบลคลองจิก บางปะอิน ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 14.258558 100.59713599999998
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 สรุปมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะอิน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานฉบับสมบูรณ์ - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 Monitor 1/2557 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 Monitor 1/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
ส่วนหน้า
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รายละเอียดโรงไฟฟ้า
บทที่ 3 ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม(1)
บทที่ 3 ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม(2)
บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม(Amb)
บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม(Health)
บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม(Ns)
บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม(Stk)
บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม(WW)
บทที่ 5 สรุปผลการปฎิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ข.1-ข.6
ภาคผนวก ข.7-ข.10
ภาคผนวก ข.11-ข.17
ภาคผนวก ข.18
ภาคผนวก ข.19-ข.22
ภาคผนวก ข.23-ข.27
ภาคผนวก ข.28-ข.31
ภาคผนวก ค.1-ค.2
ภาคผนวก ง.1-ง.6
ภาคผนวก จ.
ภาคผนวก ฉ.-ฌ.
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
ส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3-1
บทที่ 3-2
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก -1
ภาคผนวก -2
ภาคผนวก -3
ภาคผนวก -4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
ส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก -1
ภาคผนวก -2
ภาคผนวก -3
ภาคผนวก -4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก -1
ภาคผนวก -2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)