แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

เลขที่อ้างอิงโครงการ 6932
ชื่อโครงการ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/9260
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 08 ก.ค. 2556
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 13.533404 100.65123500000004
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก - รายงานฉบับสมบูรณ์
2 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม - มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
เนื้อหา
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 1-4
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 5-6
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 7-10
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 11-17
ภาคผนวกที่ 2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1 1-7
ภาคผนวกที่ 1 8-18
ภาคผนวกที่ 2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ปก+ส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 1-7
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 8-12
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 13-17
ภาคผนวกที่ 2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
ปก+ส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 1-4
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 5-7
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 8-10
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 11-13
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 14-15
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 16
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 17-18
ภาคผนวกที่ 2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
ปก+ส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 1-7
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 8-1
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 8-2
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 9-17
ภาคผนวกที่ 2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)