แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 มกราคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนคลองตรอน

เลขที่อ้างอิงโครงการ 6887
ชื่อโครงการ โครงการ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนคลองตรอน
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.6/6309
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 03 มิ.ย. 2556
ประเภทโครงการ พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล น้ำไคร้ อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รายงานฉบับสมบูรณ์ ทส.1009.6/6309 - รายงานฉบับสมบูรณ์
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
เล่มเต็ม
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
อ้างอิง
ภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนคลองตรอน
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
ปกนอก
ปกใน
หนังสือรับรอง
ชื่อผู้จัดทำ
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
อ้างอิง
ผนวก ก
ผนวก ข
ผนวก ค
ผนวก ง
ผนวก จ
ผนวก ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
เอกสารอ้างอิง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
เอกสารอ้างอิง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
บทรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 4
เอกสารอ้างอิง
บทที่ 3
ปก
ปก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
เนื้อหา
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)