แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 มีนาคม 2566

รายละเอียดโครงการ

โครงการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าชีวมวล ระยะที่ 2 โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง

เลขที่อ้างอิงโครงการ 6820
ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าชีวมวล ระยะที่ 2 โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/4248
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 10 เม.ย. 2556
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ 3-88-35/53ขก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ทส.1009.7/4248 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานฉบับสมบูรณ์ ทส.1009.7/4247 - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 Monitor 1/2556 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก 1ก-3ก
ภาคผนวก 1ข-5ข
ภาคผนวก 6ข-7ข
ภาคผนวก 8ข
ภาคผนวก 9ข-10ข
ภาคผนวก 11ข-15ข
ภาคผนวก 16ข-17ข
ภาคผนวก 18ข-20ข
ภาคผนวก 21ข
ภาคผนวก 22ข
ภาคผนวก 23ข-1
ภาคผนวก 23ข-2
ภาคผนวก 23ข-3
ภาคผนวก 23ข-4
ภาคผนวก 23ข-5
ภาคผนวก 24ข-25ข
ภาคผนวก 26ข
ภาคผนวก 27ข-34ข
ภาคผนวก 35ข
ภาคผนวก 36ข-37ข
ภาคผนวก 38ข
ภาคผนวก 39ข-42ข
ภาคผนวก 43ข-44ข
ภาคผนวก 45-1
ภาคผนวก 45ข-2
ภาคผนวก 45ข-3
ภาคผนวก 45ข-4
ภาคผนวก 46ข-48ข
ภาคผนวก 49ข-53ข
ภาคผนวก 54ข-1
ภาคผนวก 54-2
ภาคผนวก 55ข-58ข
ภาคผนวก 59ข
ภาคผนวก 60ข-66ข
ภาคผนวก 67ข
ภาคผนวก ค-1
ภาคผนวก ค-2
ภาคผนวก ค-3
ภาคผนวก ค-4
ภาคผนวก ค-5
ภาคผนวก ค-6
ภาคผนวก ค-7
ภาคผนวก ค-8
ภาคผนวก ค-9
ภาคผนวก ค-10
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
รวมเกษตรกรอุตสาหกรรมมิตรภูเวียง
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข (1)
ภาคผนวก ข (2)
ภาคผนวก ข (3)
ภาคผนวก ข (4)
ภาคผนวก ข (5)
ภาคผนวก ข (6)
ภาคผนวก ข (7)
ภาคผนวก ข (8)
ภาคผนวก ข (9)
ภาคผนวก ค (1)
ภาคผนวก ค (2)
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ (1)
ภาคผนวก จ (2)
ภาคผนวก ฉ-ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
หน้าปก
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข-1
ภาคผนวก ข-2
ภาคผนวก ข-3
ภาคผนวก ข-4
ภาคผนวก ข-5
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 เปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของโครงการ - OTHER