แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 มีนาคม 2566

รายละเอียดโครงการ

โครงการผลิตปิโตรเลียม ของ บริษัท เอ็มพี จี11 (ประเทศไทย) จำกัด แหล่งนงเยาว์ (Nong Yao) แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G11/48

เลขที่อ้างอิงโครงการ 6711
ชื่อโครงการ โครงการผลิตปิโตรเลียม ของ บริษัท เอ็มพี จี11 (ประเทศไทย) จำกัด แหล่งนงเยาว์ (Nong Yao) แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G11/48
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี)
โครงการผลิตปิโตรเลียม ของ บริษัท เพิร์ล ออย บางกอก จำกัด แหล่งนงเยาว์ (Nong Yao) แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G11/48
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส. 1009.2/933
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 21 ม.ค. 2556
ประเภทโครงการ สำรวจผลิตปิโตรเลียม
ที่ตั้งโครงการ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี)
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ สัมปทานปิโตรเลียมเลขที่
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
หมายเหตุ รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท เอ็มพี จี11 (ประเทศไทย) จำกัด บ. เพิร์ลออย (บางกอก) จำกัด เป็น บ. เอ็มพี บี5 (ประเทศไทย) จำกัด เป็น บ. เอ็มพี จี11 (ประเทศไทย) จำกัด

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ทส.1009.2/933 - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ม.ค. ถึง ธ.ค.2561
หน้าปก-สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 5
เอกสารแนบ 1-4
เอกสารแนบ 5-11
เอกสารแนบ 12
เอกสารแนบ 13
เอกสารแนบ 14-16
เอกสารแนบ 17-19
เอกสารแนบ 20-23
เอกสารแนบ 24-27
เอกสารแนบ 28-31
เอกสารแนบ 32-35
เอกสารแนบ 36-37
เอกสารแนบ 38
เอกสารแนบ 39-40
เอกสารแนบ 41-42
เอกสารแนบ 43-45
เอกสารแนบ 46-47
เอกสารแนบ 48-50
เอกสารแนบ 51-53
เอกสารแนบ 54-58
ภาคผนวก ก-1
ภาคผนวก ก-2
ภาคผนวก ก-3
ภาคผนวก ก-4
ภาคผนวก ข-ง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง ธ.ค.2562
หน้าปก
ตต1
ตต2
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 2(1) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
ส่วนที่ 2(2) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
ส่วนที่ 3-4 ผลการติดตามตรวจสอบระยะเจาะและหลังเจาะหลุมผลิต
ส่วนที่ 5 (1) ผลการติดตามตรวจสอบ ระยะผลิตปิโตรเลียม
ส่วนที่ 5 (2) ผลการติดตามตรวจสอบ ระยะผลิตปิโตรเลียม
เอกสารแนบที่ 1-10
เอกสารแนบที่ 11-15
เอกสารแนบที่ 16-20
เอกสารแนบที่ 21-22
เอกสารแนบที่ 23(1)
เอกสารแนบที่ 23(2)
เอกสารแนบที่ 24-26
เอกสารแนบที่ 27-30
เอกสารแนบที่ 31-34
เอกสารแนบที่ 35-36
เอกสารแนบที่ 37(1)
เอกสารแนบที่ 37(2)
เอกสารแนบที่ 38-40
เอกสารแนบที่ 41-43
เอกสารแนบที่ 44-46
เอกสารแนบที่ 47-50
เอกสารแนบที่ 51(1)
เอกสารแนบที่ 51(2)
เอกสารแนบที่ 52-57
ภาคผนวก ก(1)
ภาคผนวก ก(2)
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง ธ.ค.2563
ปกรายงาน
ตต1
ตต2
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 3 มาตรการติดตาม ระยะเจาะหลุมผลิต
ส่วนที่ 4 มาตรการติดตาม ระยะหลังเจาะหลุมผลิต
ส่วนที่ 5 มาตรการติดตาม ระยะผลิต
เอกสารแนบที่ 1-12
เอกสารแนบที่ 13-21
เอกสารแนบที่ 22-30
เอกสารแนบที่ 31-35
เอกสารแนบที่ 36-41
เอกสารแนบที่ 42-57
ภาคผนวก ก หนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์
ภาคผนวก ข มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
ภาคผนวก ค หนังสือรับรองห้องปฏิบัติการ
ภาคผนวก ง เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 เอกสารเปลี่ยนชื่อบริษัทผู้รับสัมปทาน - OTHER
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)