แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 กันยายน 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการอาคารชุด โนเบิล เพลินจิต คอนโดมิเนียม ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 6658
ชื่อโครงการ โครงการอาคารชุด โนเบิล เพลินจิต คอนโดมิเนียม ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/11801
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 23 พ.ย. 2555
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน เพลินจิต ตำบล ลุมพินี อำเภอ ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 13.743794 100.54866300000003
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ กรมที่ดิน
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ทส.1009.5/11801 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด โนเบิล เพลินจิต คอนโดมิเนียม - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
ปกรายงาน
รองปก
แบบ ตต1
แบบ ตต2
บัญชีรายชื่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ปก
รองปก
แบบตต1
แบบตต2
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่1
บทที่2
บทที่3
ผนวกที่1
ผนวกที่2-1
ผนวกที่2-2
ผนวกที่2-3
ผนวกที่2-4
ผนวกที่2-5
ผนวกที่3-1
ผนวกที่3-2
ผนวกที่4
ผนวกที่5
ผนวกที่6-1
ผนวกที่4
ผนวกที่6-2
ผนวกที่4
ผนวกที่4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ปกรายงาน
รองปกรายงาน
แบบ ตต. 1
แบบ ตต. 2
บัญชีรายชื่อ
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
ปกรายงาน
รองปก
แบบ ตต.1
แบบ ตต.2
บัญชีรายชื่อ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 มาตรการป้องกัน
บทที่ 2 มาตรการป้องกัน
บทที่ 3 มาตรการติดตาม
บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)