แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดโครงการ

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 31885/16067

เลขที่อ้างอิงโครงการ 6645
ชื่อโครงการ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 31885/16067
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.2/8187
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 24 ส.ค. 2555
ประเภทโครงการ เหมืองแร่
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล สีวิเชียร อำเภอ น้ำยืน จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ หมายเลขประทานบัตร
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
- อนุญาตดำเนินการ ประทานบัตร
เลขที่ 31885/16067
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 3/2553 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 3/2553 - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ปกรายงาน
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
ปกรายงาน
ปกรายงาน
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ผลวิเคราะห์
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ผลวิเคราะห์
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ปกรายงาน
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
ภาคผนวก 5
ภาคผนวก 6
ภาคผนวก 7
ภาคผนวก 8
ภาคผนวก 9
ภาคผนวก 10
ภาคผนวก 11
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
ปกรายงาน
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ผลวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน
กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ
กองทุนฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง
ผลตรวจสุขภาพ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
ปกรายงาน
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ผลวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
บัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมือง
บัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ
กองทุนฟื้นฟูภายหลังพื้นที่ทำเหมือง
รายงานการประชุม คณะการประชุมมวลชนสัมพันธ์ โรงโม่หินบ้านทองศิลาทรัพย์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
การมอบเงินกองทุนและการมีส่วนร่วมกับชุมชน
ผลตรวจสุขภาพพนักงาน
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2564
ปกรายงาน
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
เอกสารแนบ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)