แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 มีนาคม 2566

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ผลิตปิโตรเลียมในทะเล แหล่งมโนราห์ แปลงสำรวจหมายเลข G1/48 ของบริษัท เพิร์ลออย (อมตะ) จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 6467
ชื่อโครงการ โครงการ ผลิตปิโตรเลียมในทะเล แหล่งมโนราห์ แปลงสำรวจหมายเลข G1/48 ของบริษัท เพิร์ลออย (อมตะ) จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.2/7880
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 17 ส.ค. 2555
ประเภทโครงการ สำรวจผลิตปิโตรเลียม
ที่ตั้งโครงการ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี)
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ สัมปทานปิโตรเลียมเลขที่
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
หมายเหตุ หมายเหตุ เปลี่ยนชื่อบริษัท ผู้รับสัมปทาน

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งมโนราห์ - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง ธ.ค.2561
Cover
ตต.1
ตต. 2
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2.1
เอกสารแนบ 2.2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5
เอกสารแนบ 6
เอกสารแนบ 7
เอกสารแนบ 8
เอกสารแนบ 9
เอกสารแนบ 10
เอกสารแนบ 11
เอกสารแนบ 12
เอกสารแนบ 13
เอกสารแนบ 14
เอกสารแนบ 15
เอกสารแนบ 16
Cert P1-18
Cert P19-59
Cert 60-100
Cert 101-142
Cert 143-203
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค-ง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง ธ.ค.2562
cover
ตต.1
ตต.2
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5-1
บทที่ 5-2
Att1-9
Att10-11
Att12-15
Att16-19
Att20-23
Att24-26
Att27-34
Att35-37
Att38-39
Att40-42
Att43-44
Att45-47
Att48-50
Att51-53
Att54-57
Att58-59
Att60-66
Att60-66
appendix 1
appendix 2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง ธ.ค.2563
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 เอกสารแนบเป็นรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท เอ็มพี จี1 (ประเทศไทย) จำกัด - OTHER
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)