แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร

เลขที่อ้างอิงโครงการ 5119
ชื่อโครงการ โครงการ โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.3/3942
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 27 เม.ย. 2555
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ต.มาบยางพร ปลวกแดง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ น.77(2)-1/2553-นอต.
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ น.77(2)-7/2546-ญอต.
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รายงาน Monitor 2/2556 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 Monitor 1/2556 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 Monitor 1/2556 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ
ภาคผนวก ฌ
ภาคผนวก ญ
ภาคผนวก ฎ
ภาคผนวก ฏ
ภาคผนวก ฐ
ภาคผนวก ฑ
ภาคผนวก ฒ
ภาคผนวก ณ
ภาคผนวก ด
ภาคผนวก ต
ภาคผนวก ถ
ภาคผนวก ท
ภาคผนวก ธ
ภาคผนวก น
ภาคผนวก บ
ภาคผนวก ป
ภาคผนวก ผ
ภาคผนวก ฝ
ภาคผนวก พ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก ก สำเนาหนังสือเห็นชอบ
ภาคผนวก ข สำเนาหนังสือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฉบับล่าสุด
ภาคผนวก ค เอกสารรับรองห้องปฏิบัติการ
ภาคผนวก ง ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก จ ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ภาคผนวก ฉ หนังสือรับรองบุคลากรของโครงการ
ภาคผนวก ซ ผังการระบายน้ำฝนและพื้นที่สีเขียว
ภาคผนวก ฌ ประกาศจุดเสี่ยงภัยพื้นที่ปฏิบัติงาน
ภาคผนวก ญ หนังสือแจ้งความต้องการใช้น้ำแก่นิคมฯ
ภาคผนวก ฎ เอกสารเรื่องการจราจรของโครงการ ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย กฎระเบียบของบริษัท
ภาคผนวก ฏ สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ภาคผนวก ฒ เอกสารด้านการจัดการของเสีย
ภาคผนวก ณ ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
ภาคผนวก ด การตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
ภาคผนวก ต บันทึกการอบรมความปลอดภัย
ภาคผนวก ถ การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)
ภาคผนวก ท แผนเรียกวัตถุดิบของโครงการ
ภาคผนวก ธ แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน 3 ระดับ
ภาคผนวก น แผนผังสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ภาคผนวก บ แผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย (action plan)
ภาคผนวก ป คู่มือวิธีปฏิบัติงาน การจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาคผนวก ฝ เอกสารการจ้างงาน
ภาคผนวก พ การดูแลทำความสะอาดถังดักไขมัน ถังบำบัดน้ำเสีย และท่อระบายน้ำ
ภาคผนวก ฟ เอกสารตรวจสอบระบบบำบัดมลสารอากาศ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 1/4
ภาคผนวก 2/4
ภาคผนวก 3/4
ภาคผนวก 4/4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
10 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ-ฏ
ภาคผนวก ฐ
ภาคผนวก ฑ
ภาคผนวก ฒ
ภาคผนวก ณ
ภาคผนวก ด
ภาคผนวก ต
ภาคผนวก ท
ภาคผนวก ธ
ภาคผนวก น
ภาคผนวก บ
ภาคผนวก ป
ภาคผนวก ผ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
11 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
สารบัญ
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ-ฐ
ภาคผนวก ฑ-ด
ภาคผนวก ต
ภาคผนวก ถ
ภาคผนวก ท-น
ภาคผนวก บ-ฟ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
12 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ
ภาคผนวก ฌ
ภาคผนวก ญ
ภาคผนวก ฎ
ภาคผนวก ฏ
ภาคผนวก ฐ
ภาคผนวก ฑ
ภาคผนวก ฒ
ภาคผนวก ณ
ภาคผนวก ด
ภาคผนวก ต
ภาคผนวก ถ
ภาคผนวก ท
ภาคผนวก ธ
ภาคผนวก น
ภาคผนวก บ
ภาคผนวก ป
ภาคผนวก ผ
ภาคผนวก ฝ
ภาคผนวก พ
ภาคผนวก ฟ
ภาคผนวก ภ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
13 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2564
ส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก-1
ภาคผนวก-2
ภาคผนวก-3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
14 รายงาน Monitor 2/2555 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)