แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 07 ตุลาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปู (ส่วนขยาย)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 479
ชื่อโครงการ โครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปู (ส่วนขยาย)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ วว 0804/1043
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 08 ก.พ. 2537
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู เมือง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน -
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปู (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ครั้งที่ 1 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรม 19 มี.ค. 2564 ทส 1010.3/4372
ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล แพรกษาใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280
15034
2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปู (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรม 26 ส.ค. 2562 ทส 1010.3/11606
ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล แพรกษาใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ -
13839
3 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรม 30 ก.ย. 2557 ทส 1009.3/10752
ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ -
9091
4 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปู (ครั้งที่ 2) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรม 21 ก.พ. 2556 ทส 1009.3/2341
ที่อยู่ ต.แพรกษา และ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ -
6795
5 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปู บริษัท พัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมประเทศไทย จำกัด อุตสาหกรรม 21 ธ.ค. 2553 ทส 1009.3/9304
ที่อยู่ ต.แพรกษา และ ต.บางปูใหม่ เมือง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ -
6584
6 โครงการพัฒนาและยกระดับระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมบางปู การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรม 01 ต.ค. 2551 ทส 1009.3/7591
ที่อยู่ ต.บางปูใหม่ เมือง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ -
3566