แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 มีนาคม 2566

รายละเอียดโครงการ

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค (การเพิ่มสถานีเพชรเกษม 48 และศูนย์ซ่อมบำรุง)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 4502
ชื่อโครงการ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค (การเพิ่มสถานีเพชรเกษม 48 และศูนย์ซ่อมบำรุง)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส(กกวล) 1008/8635
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 13 พ.ย. 2551
ประเภทโครงการ คมนาคม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ จุดเริ่มต้นโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค เริ่มจากสถานีรถไฟหัวลำโพงและไปสิ้นสุดที่บางแค (ถนนวงแหวนรอบนอก) มีความยาวทั้งสิ้น 13 กม. โดยมีเพิ่มสถานีเพชรเกษม 48 และศูนย์ซ๋อมบำรุง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน -
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 Monitor 1/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
2 Monitor 1/2557 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
ปกรายงาน
หนังสือรับรอง
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บทที่ 7
บทที่ 8
ภาคผนวก ก-1
ภาคผนวก ก-2
ภาคผนวก ก-3
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค-1(1)
ภาคผนวก ค-1(2)
ภาคผนวก ค-1(3)
ภาคผนวก ค-2(1)
ภาคผนวก ค-2(2)
ภาคผนวก ค-2(3)
ภาคผนวก ค-3(1)
ภาคผนวก ค-3(2)
ภาคผนวก ค-4
ภาคผนวก ค-5
ภาคผนวก ค-6
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ(1)
ภาคผนวก ฉ(2)
ภาคผนวก ฉ(3)
ภาคผนวก ฉ(4)
ภาคผนวก ฉ(5)
ภาคผนวก ฉ(6)
ภาคผนวก ฉ(7)
ภาคผนวก ฉ(8)
ภาคผนวก ฉ(9)
ภาคผนวก ฉ(10)
ภาคผนวก ฉ(11)
ภาคผนวก ฉ(12)
ภาคผนวก ฉ(13)
ภาคผนวก ฉ(14)
ภาคผนวก ช(1)
ภาคผนวก ช(2)
ภาคผนวก ซ-1(1)
ภาคผนวก ซ-1(2)
ภาคผนวก ซ-2
ภาคผนวก ฌ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ปกรายงาน
หนังสือรับรอง
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 7
บทที่ 8
ภาคผนวก ก(ก-1)
ภาคผนวก ก(ก-2)
ภาคผนวก ก(ก-3)
ภาคผนวก ข(ข-1)
ภาคผนวก ข(ข-2)
ภาคผนวก ค-1(1)
ภาคผนวก ค-1(2)
ภาคผนวก ค-1(3)
ภาคผนวก ค-2(1)
ภาคผนวก ค-2(3)
ภาคผนวก ค-3(1)
ภาคผนวก ค-3(2)
ภาคผนวก ค-4
ภาคผนวก ค-5
ภาคผนวก ค-6
ภาคผนวก ง(ง-1 ถึง ง-6)
ภาคผนวก จ(จ-1และ จ-2)
ภาคผนวก ฉ(1)
ภาคผนวก ฉ(2)
ภาคผนวก ฉ(3)
ภาคผนวก ฉ(4)
ภาคผนวก ฉ(5)
ภาคผนวก ฉ(6)
ภาคผนวก ฉ(7)
ภาคผนวก ฉ(8)
ภาคผนวก ซ-1
ภาคผนวก ซ-2
ภาคผนวก ฌ
บทที่ 6
ภาคผนวก ค-2(2)
ภาคผนวก ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ก.ย.2562
ปกรายงาน
หนังสือรับรอง
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บทที่ 7
ภาคผนวก ก(ก-1)
ภาคผนวก ก(ก-2)
ภาคผนวก ก(ก-3)
ภาคผนวก ข(ข-1)
ภาคผนวก ข(ข-2)
ภาคผนวก ค(ค-1)
ภาคผนวก ค(ค-2)
ภาคผนวก ค(ค-3)
ภาคผนวก ค(ค-4)
ภาคผนวก ค(ค-5)
ภาคผนวก ค(ค-6)
ภาคผนวก ง(ง-1 ถึง ง-6)
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ(กซ-1)
ภาคผนวก ซ(ซ-2)
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
หน้าปก
หนังสือรับรอง
ต.ต.2
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3-1
บทที่ 3-2
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3-1
ภาคผนวกที่ 3-2
ภาคผนวกที่ 3-3
ภาคผนวกที่ 3-4
ภาคผนวกที่ 3-5
ภาคผนวกที่ 3-6
ภาคผนวกที่ 3-7
ภาคผนวกที่ 3-8
ภาคผนวกที่ 3-9
ภาคผนวกที่ 3-10
ภาคผนวกที่ 3-11
ภาคผนวกที่ 3-12
ภาคผนวกที่ 3-13
ภาคผนวกที่ 3-14
ภาคผนวกที่ 3-15
ภาคผนวกที่ 3-16
ภาคผนวกที่ 3-17-1
ภาคผนวกที่ 3-17-2
ภาคผนวกที่ 3-17-3
ภาคผนวกที่ 3-17-4
ภาคผนวกที่ 13-18
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ปก
ตต.1
ตต.2
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3-1
บทที่ 3-2
บทที่ 3-3
บทที่ 3-4
บทที่ 3-5
บทที่ 3-6
บทที่ 3-7
บทที่ 3-8
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3-1
ภาคผนวกที่ 3-2
ภาคผนวกที่ 3-3
ภาคผนวกที่ 3-4 ถึง 3-6
ภาคผนวกที่ 3-7 ถึง 3-8
ภาคผนวกที่ 3-9 ถึง 3-15
ภาคผนวกที่ 3-16
ภาคผนวกที่ 3-17
ภาคผนวกที่ 3-18 ถึง 3-19
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
หน้าปก
ตต1
ตต2
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
ปก
ตต.1
ตต.2
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3 - คุณภาพอากาศ
บทที่ 3 - เสียง
บทที่ 3 - ความสั่นสะเทือน
บทที่ 3 - คุณภาพน้ำผิวดิน
บทที่ 3 - นิเวศวิทยาทางน้ำ
บทที่ 3 - การจัดการมูลฝอยและเศษฐกิจสังคม
บทที่ 3 - คุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1-1 ถึง 1-2
ภาคผนวกที่ 1-3
ภาคผนวกที่ 2
ภาคหนวกที่ 3-1 ถึง 3-2
ภาคหนวกที่ 3-3 ถึง 3-4
ภาคหนวกที่ 3-5 ถึง 3-6
ภาคผนวกที่ 3-7
ภาคผนวกที่ 3-8
ภาคผนวกที่ 3-9
ภาคผนวก 3-10 ถึง 3-13
ภาคผนวกที่ 3-14 ถึง 3-16
ภาคผนวกที่ 3-17
ภาคผนวกที่ 3-18
ภาคผนวกที่ 3-19
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)