แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จากเหล็กหล่อ

เลขที่อ้างอิงโครงการ 4475
ชื่อโครงการ โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จากเหล็กหล่อ
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.3/384
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 20 ม.ค. 2552
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ เขตอุตสาหกรรมสุรนารี ซอย - ถนน - ตำบล หนองระเวียง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ จ3-105-111/50สป
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จากเหล็กหล่อ - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จากเหล็กหล่อ - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ปก
สารบัญ
เอกสารแนบ1
เอกสารแนบ2
เอกสารแนบ3
เอกสารแนบ4
เอกสารแนบ5
เอกสารแนบ6
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ก_1
ภาคผนวก ก_2
ภาคผนวก ก_3
ภาคผนวก ก_4
ภาคผนวก ก_5
ภาคผนวก ก_6
ภาคผนวก ก_7
ภาคผนวก ก_8
ภาคผนวก ก_9
ภาคผนวก ก_10
ภาคผนวก ก_11
ภาคผนวก ก_12
ภาคผนวก ก_13
ภาคผนวก ฉ_1
ภาคผนวก ฉ_2
ภาคผนวก ฉ_3
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
แบบ สผ.2
บัญชีรายชื่อผู้จัดทำรายงาน
รายละเอียดโครงการโดยสังเขป
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ปก
แบบ สผ.2
หนังสือรับรองฯ
บัญชีรายชื่อผู้จัดทำรายงาน
รายละเอียดโครงการโดยสังเขป
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 3
บทที่ 4_1
บทที่ 4_2
บทที่ 4_3
เอกสารแนบ1
เอกสารแนบ2
เอกสารแนบ3
เอกสารแนบ4
เอกสารแนบ5
เอกสารแนบ5
เอกสารแนบ6
ภาคผนวก ก_1
ภาคผนวก ก_2
ภาคผนวก ก_3
ภาคผนวก ก_4
ภาคผนวก ก_5
ภาคผนวก ก_6
ภาคผนวก ก_7
ภาคผนวก ก_8
ภาคผนวก ก_9
ภาคผนวก ก_10
ภาคผนวก ก_11
ภาคผนวก ก_12
ภาคผนวก ก_13
ภาคผนวก ก_14
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ_1
ภาคผนวก ฉ_2
ภาคผนวก ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
รายละเอียดโครงการโดยสังเขป
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
บทที่ 3 ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ
บทที่ 4 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
เอกสารแนบ1
เอกสารแนบ2
เอกสารแนบ3
เอกสารแนบ4
เอกสารแนบ5
เอกสารแนบ6
ภาคผนวก ก-1
ภาคผนวก ก_2
ภาคผนวก ก_3
ภาคผนวก ก_3
ภาคผนวก ก_4
ภาคผนวก ก_5
ภาคผนวก ก_6
ภาคผนวก ก_7
ภาคผนวก ก_8
ภาคผนวก ก_9
ภาคผนวก ก_10
ภาคผนวก ก_11
ภาคผนวก ก_12
ภาคผนวก ก_13
ภาคผนวก ก_14
ภาคผนวก ก_15
ภาคผนวก ก_16
ภาคผนวก ก_17
ภาคผนวก ก_18
ภาคผนวก ก_19
ภาคผนวก ก_20
ภาคผนวก ก_21
ภาคผนวก ก_22
ภาคผนวก ก_23
ภาคผนวก ก_24
ภาคผนวก ก_25
ภาคผนวก ก_26
ภาคผนวก ก_27
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ_1
ภาผนวก ฉ_2
ภาคผนวก ฉ_3
ปก
แบบ สผ.2
หนังสือรับรองฯ
หนังสือรับรองฯ
บัญชีรายชื่อผู้จัดทำรายงาน
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก ก
1-4ข
ภาคผนวก 5-8ข
ภาคผนวก 9-18ข
ภาคผนวก 19ข
ภาคผนวก 20-22ข
ภาคผนวก 23-27ข
ภาคผนวก 28-29ข
ภาคผนวก 30-34ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง-ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
บทที่1
บทที่2
บทที่ 3
บทที่4
บทที่5
ภาคผนวก 1ก-3ก
ภาคผนวก 1ข-3ข
ภาคผนวก 4ข-1
ภาคผนวก 4ข-2
ภาคผนวก 4ข-3
ภาคผนวก 5ข-10ข
ภาคผนวก 11ข-16ข
ภาคผนวก 17ข-20ข
ภาคผนวก 21ข-25ข
ภาคผนวก 26ข-30ข
ภาคผนวก 31ข-33ข
ภาคผนวก ค-1
ภาคผนวก ค-2
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ-ภาคผนวก ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)