แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 มีนาคม 2566

รายละเอียดโครงการ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

เลขที่อ้างอิงโครงการ 4293
ชื่อโครงการ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.4/8850
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 20 พ.ย. 2551
ประเภทโครงการ คมนาคม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 Monitor 2/2556 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
2 Monitor 1/2557 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 Monitor 1/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
ปก
ตต.1
ตต.2
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1-1 ถึง 1-5
ภาคผนวกที่ 1-6 ตารางมาตรการฯ
ภาคผนวกที่ 2-1 ถึง 2-3
ภาคผนวกที่ 2-4
ภาคผนวกที่ 2-5 ถึง 2-8
ภาคผนวกที่ 3-1 ถึง 3-2
ภาคผนวกที่ 3-3 ถึง 3-5
ภาคผนวกที่ 4
ภาคผนวกที่ 5
ภาคผนวกที่ 6
ภาคผนวกที่ 7
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
ปกรายงาน
หนังสือรับรอง
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บทที่ 7
บทที่ 8
ภาคผนวก ก-1
ภาคผนวก ก-2
ภาคผนวก ก-3
ภาคผนวก ข-1
ภาคผนวก ข-2(1)
ภาคผนวก ข-2(2)
ภาคผนวก ข-2(3)
ภาคผนวก ข-3
ภาคผนวก ข-4(1)
ภาคผนวก ข-4(2)
ภาคผนวก ข-5
ภาคผนวก ข-6
ภาคผนวก ข-7
ภาคผนวก ค-1(1)
ภาคผนวก ค-1(2)
ภาคผนวก ค-1(3)
ภาคผนวก ค-2(1)
ภาคผนวก ค-2(2)
ภาคผนวก ค-3(1)
ภาคผนวก ค-3(2)
ภาคผนวก ค-4(1)
ภาคผนวก ค-4(2)
ภาคผนวก ค-5
ภาคผนวก ค-6
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ(1)
ภาคผนวก ฉ(2)
ภาคผนวก ฉ(3)
ภาคผนวก ฉ(4)
ภาคผนวก ฉ(5)
ภาคผนวก ฉ(6)
ภาคผนวก ฉ(7)
ภาคผนวก ฉ(8)
ภาคผนวก ฉ(9)
ภาคผนวก ฉ(10)
ภาคผนวก ฉ(11)
ภาคผนวก ฉ(12)
ภาคผนวก ฉ(13)
ภาคผนวก ฉ(14)
ภาคผนวก ฉ(15)
ภาคผนวก ช(1)
ภาคผนวก ช(2)
ภาตผนวก ซ-1
ภาคผนวก ซ-2
ภาคผนวก ฌ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ปกรายงาน
หนังสือรับรอง
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บทที่ 7
บทที่ 8
ภาคผนวก ก(ก-1)
ภาคผนวก ก(ก-2)
ภาคผนวก ก(ก-3)
ภาคผนวก ข(ข-1)
ภาคผนวก ข(ข-2)
ภาคผนวก ค-1(1)
ภาคผนวก ค-1(2)
ภาคผนวก ค-1(3)
ภาคผนวก ค-2(1)
ภาคผนวก ค-2(2)
ภาคผนวก ค-3(1)
ภาคผนวก ค-3(2)
ภาคผนวก ค-4
ภาคผนวก ค-5
ภาคผนวก ค-6
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ(1)
ภาคผนวก ฉ(2)
ภาคผนวก ฉ(3)
ภาคผนวก ฉ(4)
ภาคผนวก ฉ(5)
ภาคผนวก ฉ(6)
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ-1
ภาคผนวก ซ-2 และ ฌ
สารบัญ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
หนังสือรับรอง
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บทที่ 7
บทที่ 8
ภาคผนวก ก(ก-1)
ภาคผนวก ก(ก-2)
ภาคผนวก ก(ก-3)
ภาคผนวก ข(ข-1)
ภาคผนวก ข(ข-2)
ภาคผนวก ค(ค-1/1)
ภาคผนวก ค(ค-1/2)
ภาคผนวก ค(ค-2/1)
ภาคผนวก ค(ค-2/2)
ภาคผนวก ค(ค-3/1)
ภาคผนวก ค(ค-3/2)
ภาคผนวก ค(ค-4)
ภาคผนวก ค(ค-5/1)
ภาคผนวก ค(ค-5/2)
ภาคผนวก ค(ค-6)
ภาคผนวก ง(ง-1 ถึง ง-6)
ภาคผนวก จ(จ-1)
ภาคผนวก จ(จ-2)
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ(ซ-1)
ภาคผนวก ซ(ซ-2)
ภาคผนวก ฌ
ปกรายงาน(เล่มเนื้อหา)
แบบ ตต 2
ปกรายงาน(เล่มภาคผนวก)
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ม.ค. ถึง มี.ค.2563
ปกหลัก และปกใน
หนังสือรับรอง UAE
แบบ ตต. 2
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บทที่ 7
ภาคผนวก และภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก-1
ภาคผนวก ก-2
ภาคผนวก ก-3
ภาคผนวก ข และ ข-1
ภาคผนวก ค และ ค-1
ภาคผนวก ค-2
ภาคผนวก ค-3
ภาคผนวก ค-4
ภาคผนวก ค-5
ภาคผนวก ค-6
ภาคผนวก ง และ ง-1 ถึง ง-6
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช และ ช-1
ภาคผนวก ช-2
ภาคผนวก ซ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ปก
ตต.1
ตต.2
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1-1 ถึง 1-5
ภาคผนวกที่ 1-6
ภาคผนวกที่ 2-1 ถึง 2-4
ภาคผนวกที่ 2-5 ถึง 2-8
ภาคผนวกที่ 3-1
ภาคผนวกที่ 3-2 ถึง 3-4
ภาคผนวกที่ 4
ภาคผนวกที่ 5
ภาคผนวกที่ 6
ภาคผนวกที่ 7
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
10 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)