แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 มีนาคม 2566

รายละเอียดโครงการ

โครงการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าชีวมวลโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง

เลขที่อ้างอิงโครงการ 3978
ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าชีวมวลโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/550
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 20 ม.ค. 2553
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ 364 ม.1 ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองเรือ หนองเรือ ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ 084-555-4235
โทรสาร 043-294-206
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 16.482839 102.43027200000006
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ 3-88-35/53ขก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ทส 1009.7/550 - หนังสือเห็นชอบ
2 โครงการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าชีวมวลโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 ผลการติดตามโครงการประสบอุทกภัยปี 2554 - การติดตามโครงการ
4 รายงาน Monitor 1/2555 (มค.-มิย.) - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)