แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 มีนาคม 2566

รายละเอียดโครงการ

โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนต่อขยายโดยรวม) ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ลำลูกกา)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 3907
ชื่อโครงการ โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนต่อขยายโดยรวม) ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ลำลูกกา)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.4/3087
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 25 เม.ย. 2551
ประเภทโครงการ คมนาคม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ รายงานฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม รายงานฉบับสมบูรณ์ (รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร) 1 เล่ม รหัสหนังสือ 700109 (ธันวาคม 2552) สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ห้องสมุดสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โทรศัพท์ 02 265 6532

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รายงานฉบับสมบูรณ์ - รายงานฉบับสมบูรณ์