แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 23 มีนาคม 2566

รายละเอียดโครงการ

โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก

เลขที่อ้างอิงโครงการ 3532
ชื่อโครงการ โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.3/7444
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 24 ก.ย. 2551
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ต.หนองกี่ กบินทร์บุรี ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รายงาน Monitor 1/2556 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รายงาน Monitor 2/2555 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ปก
หนังสือรับรอง
แบบ ตต2
ใบคั่น
content
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ใบคั่น ภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
หน้าปก
หนังสือรับรอง
แบบ ตต2
สารบัญ
ใบคั่นบท
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 มาตรการ
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติการ
บทที่ 4 สรุป
ใบคั่นภาคผนวก
ภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
หน้าปก
หนังสือรับรอง
แบบ ตต.2
ใบคั่นบท
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
ใบคั่นภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)