แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการงานจ้างออกแบบอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ตุลาการ และข้าราชการศาลยุติธรรมพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบของศาลจังหวัดภูเก็ต ศาลอุทธรณ์ภาค8 ศาลแรงงานภาค 8 และ ศาลจังหวัดภูเก็ต แผนก คดีเยาวชนและครอบครัว

เลขที่อ้างอิงโครงการ 3251
ชื่อโครงการ โครงการงานจ้างออกแบบอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ตุลาการ และข้าราชการศาลยุติธรรมพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบของศาลจังหวัดภูเก็ต ศาลอุทธรณ์ภาค8 ศาลแรงงานภาค 8 และ ศาลจังหวัดภูเก็ต แผนก คดีเยาวชนและครอบครัว
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. พื้นที่ คุ้มครอง EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/617
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 23 ม.ค. 2551
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ต.ตลาดเหนือ เมือง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขที่ Jun-2009
กรมที่ดิน
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ทส 1009.5/617 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานฉบับสมบูรณ์ - รายงานฉบับสมบูรณ์