แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า รีสอร์ท (ส่วนขยาย)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 3211
ชื่อโครงการ โครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า รีสอร์ท (ส่วนขยาย)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. พื้นที่ คุ้มครอง EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009/10464
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 23 พ.ย. 2550
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ 390 ซอย - ถนน ถนนศรีสุนทร ตำบล เชิงทะเล อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ กรมการปกครอง
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ทส 1009/10464 - หนังสือเห็นชอบ
2 โครงการโรงแรมดุสิต ลากูน่า รีสอร์ท - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมดุสิต ลากูน่า รีสอร์ท (ส่วนขยาย) - รายงานฉบับสมบูรณ์
4 มาตรการป้องกัน 1/2558 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 มาตรการป้องกัน 1/2556 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 มาตรการป้องกัน 1/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 มาตรการป้องกัน 2/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
10 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
11 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
ปก
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ใบคั่น
ผล
ภาค ข
ภาค ข2
ภาค ค
ภาค ง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
12 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ปกรายงาน
แบบ ตต 1
สารบัญ ดุสิต
ใบคั่นบท
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก ใบผลตรวจวัด
ภาคผนวก ข1
ภาคผนวก ข2
ภาคผนวก ข3
ภาคผนวก ข4
ภาคผนวก ข5
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)