แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 7/2543 ร่วมแผนผังโครงการเหมืองแร่เดียวกันกับประทานบัตรที่ 8/2543-11/2543

เลขที่อ้างอิงโครงการ 2167
ชื่อโครงการ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 7/2543 ร่วมแผนผังโครงการเหมืองแร่เดียวกันกับประทานบัตรที่ 8/2543-11/2543
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009/5808
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 08 มิ.ย. 2547
ประเภทโครงการ เหมืองแร่
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เขาวง อำเภอ พระพุทธบาท จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ