แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 มกราคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการบางกอก ฟรีเทรดโซน

เลขที่อ้างอิงโครงการ 1804
ชื่อโครงการ โครงการบางกอก ฟรีเทรดโซน
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี)
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่ปลอดภาระภาษี (FTZ) ชัยนันท์ บางพลี ฟรีเทรด โซน (Freetrade Zone) (ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. 2545 ถึงวันที่ 13 ก.ค. 2561)
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ วว 0804/1091
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 30 ม.ค. 2545
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ 71 ม.15 ต.บางเสาธง บางพลี ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 13.569081 100.769049
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบางกอก ฟรีเทรดโซน - หนังสือเห็นชอบ
2 ผลการติดตามโครงการประสบอุทกภัยปี 2554 - การติดตามโครงการ
3 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบางกอก ฟรีเทรดโซน (1/2557) - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบางกอก ฟรีเทรดโซน (1/2555) - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบางกอก ฟรีเทรดโซน (2/2555) - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1-5
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3-5.13
ภาคผนวกที่ 5.14-21
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1-5
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3-5.13
ภาคผนวกที่ 5.14-21
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
หน้าปก-บทที่ 5
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3 - 5.14
ภาคผนวกที่ 5.15 - 5.26
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
หน้าปก-บทที่ 5
ภาคผนวกที่ 1-2
ภาคผนวกที่ 3-4
ภาคผนวกที่ 5.1-5.4
ภาคผนวกที่ 5.5
ภาคผนวกที่ 5.6-5.26
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
10 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
หน้าปก-สารบัญ
บทที่1-5
ภาคผนวก5.1-5.18
ภาคผนวก5.19-5.23
ภาคผนวก5.19-5.23
ภาคผนวก5.24-5.26
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
11 แผนป้องกันน้ำท่วม - OTHER