แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 มกราคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการเมืองใหม่ในภูมิภาค จังหวัดเชียงราย 1

เลขที่อ้างอิงโครงการ 1783
ชื่อโครงการ โครงการเมืองใหม่ในภูมิภาค จังหวัดเชียงราย 1
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ วว 0804/13721
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 03 ธ.ค. 2544
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 วว 0804/13721 - หนังสือเห็นชอบ
2 โครงการเมืองใหม่ในภูมิภาค จังหวัดเชียงราย 1 - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 มาตรการป้องกัน 1/2558 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 Monitor 1/2555 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 monitor 1/2555 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 monitor 2/2555 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 Monitor 1/2556 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 Monitor 1/2557 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 Monitor 2/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
10 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ม.ค.-มิ.ย.62 เมืองใหม่ในภูมิภาค จ.เชียงราย
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
11 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
หน้าปก
สารบัญ
แบบ ตต.1
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
หน้าปกภาคผนวก
ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ข.
ภาคผนวก ค.
ภาคผนวก ง.
ภาคผนวก จ.1
ภาคผนวก จ.2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
12 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
หน้าปก
แบบ ตต.1
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ข.
ภาคผนวก ค.
ภาคผนวก ง.
ภาคผนวก จ.1
ภาคผนวก จ.2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
13 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
หน้าปก
แบบ ตต.1
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
สารบัญภาคผนวก
ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ข.
ภาคผนวก ค.
ภาคผนวก ง.
ภาคผนวก จ.1
ภาคผนวก จ.2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
14 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
หน้าปก
แบบ ตต.1
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ข.
ภาคผนวก ค.
ภาคผนวก ง.
ภาคผนวก จ.1
ภาคผนวก จ.2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
15 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเมืองใหม่ในภูมิภาค จังหวัดเชียงราย 1 1/2561 - Monitor รอบ มกราคม ถึง มิถุนายน
16 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเมืองใหม่ในภูมิภาค จังหวัดเชียงราย 1 1/2562 - Monitor รอบ มกราคม ถึง มิถุนายน