แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 13 สิงหาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ โรงไฟฟ้าหินกอง ของบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 15158
ชื่อโครงการ โครงการ โรงไฟฟ้าหินกอง ของบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.7/9896
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 29 ก.ค. 2563
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หินกอง อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อื่นๆ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงไฟฟ้าหินกอง - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงไฟฟ้าหินกอง - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มี.ค.2564
หน้ารายงาน (Cover)
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ก1 สำเนาผลการพิจารณารายงานโครงการ หนังสือเห็นชอบ
ภาคผนวก ข เอกสารประกอบมาตรป้องกันแก้ไข
ภาคผนวก ค เอกสารประกอบมาตรการตรวจติดตาม
ภาคผนวก ก2 หนังสือขอปรับปรุงแผนปฏิบัติงานด้านสังคมเศรษฐกิจการมีส่วนร่วม
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ เม.ย. ถึง มิ.ย.2564
หน้ารายงาน (Cover)
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ก1 และ ก2 สำเนาผลการพิจารณารายงานโครงการ หนังสือเห็นชอบ1 และ 2
ภาคผนวก ข เอกสารประกอบมาตรป้องกันแก้ไขสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ค เอกสารประกอบมาตรการตรวจติดตามสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ก3 ใบอนุญาตการขุดดินหรือถมดิน
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)