แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 09 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ครั้งที่ 3)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 14946
ชื่อโครงการ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ครั้งที่ 3)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ สกพ 5502/14526
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 24 ธ.ค. 2563
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ซอย - ถนน - ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อื่นๆ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ครั้งที่ 3) - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
ส่วนหน้ารายงาน
บทที่ 1_บทนำ
บทที่ 2_รายละเอียดโครงการ
บทที่ 3_ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4_ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 5_สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ก.1_ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ก.2_หนังสืออนุญาตก่อสร้าง
ภาคผนวก ข_เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (1)
ภาคผนวก ข_เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (2)
ภาคผนวก ค_เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกอื่นๆ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ โรงไฟฟ้าปลวกแดง ของ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด พลังงาน 30 พ.ย. 2559 ทส 1009.7/14723
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมปลวกเเดง ซอย - ถนน - ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
10561