แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 มีนาคม 2566

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมราช โคเจนเนอเรชั่น (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม นวนคร
เลขที่อ้างอิงโครงการ 14911
ชื่อโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมราช โคเจนเนอเรชั่น (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.7/17924
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 30 ธ.ค. 2563
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อื่นๆ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมราช โคเจนเนอเรชั่น (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมราช โคเจนเนอเรชั่น (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
1. ส่วนหน้ารายงาน
2. บทที่ 1
3. บทที่ 2
4. บทที่ 3
5. บทที่ 4
6. ภาคผนวก ส่วนที่ 1
7. ภาคผนวก ส่วนที่ 2
8. ภาคผนวก ส่วนที่ 3
9. ภาคผนวก ส่วนที่ 4
10. ภาคผนวก ส่วนที่ 5
11. ภาคผนวก ส่วนที่ 6
12. ภาคผนวก ส่วนที่ 7
13. ภาคผนวก ส่วนที่ 8
14. ภาคผนวก ส่วนที่ 9
15. ภาคผนวก ส่วนที่ 10
17. ภาคผนวก ส่วนที่ 12
18. ภาคผนวก ส่วนที่ 13
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
1. ส่วนหน้า
2. บทที่ 1
3. บทที่ 2
4. บทที่ 3
5. บทที่ 4
6. ภาคผนวกส่วนที่ 1
7. ภาคผนวกส่วนที่ 2
8. ภาคผนวกส่วนที่ 3
9. ภาคผนวกส่วนที่ 4
10. ภาคผนวกส่วนที่ 5
11. ภาคผนวกส่วนที่ 6
12. ภาคผนวกส่วนที่ 7
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)