แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 มกราคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท จรัญฯ 91 ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 14874
ชื่อโครงการ โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท จรัญฯ 91 ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/16636
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 07 ธ.ค. 2563
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย จรัญสนิทวงศ์ 91 ถนน จรัญสนิทวงศ์ ตำบล บางอ้อ อำเภอ บางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อื่นๆ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท จรัญฯ 91 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท จรัญฯ 91 - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
1.ปก+ตต.1+ตต.2+สารบัญ
2.บทที่ 1 บทนำ
3.บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
4.บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6.ภาคผนวก ก หนังสือเห็นชอบและมาตรการฯ ของโครงการ
7.ภาคผนวก ข รูปภาพ
8.ภาคผนวก ค เอกสาร
9.ภาคผนวก ง ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
10.ภาคผนวก จ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
11.1ภาคผนวก ฉ เอกสารสอบเทียบ
11.2ภาคผนวก ฉ เอกสารสอบเทียบ
11.3ภาคผนวก ฉ เอกสารสอบเทียบ
12.ภาคผนวก ช ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ธ.ค. ถึง ธ.ค.2563
1.หน้าปก+ตต.1+ตต.2+สารบัญ
2.บทที่ 1 บทนำ
3.บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
4.บทที่3 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6.ภาคผนวก ก หนังสือเห็นชอบและมาตรการฯ ของโครงการ
7.ภาคผนวก ข รูปภาพ
8.ภาคผนวก ค เอกสาร
9.ภาคผนวก ง ผลการตรวจวัด
10.ภาคผนวก จ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
11.ภาคผนวก ฉ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนและเอกสารสอบเทียบ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)