แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 13 สิงหาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ รีเกิล สุขุมวิท 76 (Regal Sukhumvit 76) ของบริษัท รุ่นฟู๋ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 14854
ชื่อโครงการ โครงการ รีเกิล สุขุมวิท 76 (Regal Sukhumvit 76) ของบริษัท รุ่นฟู๋ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/14898
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 10 พ.ย. 2563
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล สำโรงเหนือ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อื่นๆ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ รีเกิล สุขุมวิท 76 (Regal Sukhumvit 76) - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
1. ปกหน้า +ปกใน +ตต.1, ตต.2 +สารบัญ
2. บทที่ 1 บทนำ
3. บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ
4. บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5. บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6. ภาคผนวก ก หนังสือเห็นชอบ เเละมาตรการฯ
7. ภาคผนวก ข รูปภาพการปฏิบัติตามมาตรการฯ
8.1 ภาคผนวก ค เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการฯ
8.2 ภาคผนวก ค เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ต่อ)
8.3 ภาคผนวก ค เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ต่อ)
8.4 ภาคผนวก ค เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ต่อ)
8.5 ภาคผนวก ค เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ต่อ)
9. ภาคผนวก ง ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งเเวดล้อม
10. ภาคผนวก จ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
11.1 ภาคผนวก ฉ เอกสารสอบเทียบ
11.2 ภาคผนวก ฉ เอกสารสอบเทียบ (ต่อ)
12. ภาคผนวก ช ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)