แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 มกราคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท สุขุมวิท 107

เลขที่อ้างอิงโครงการ 14730
ชื่อโครงการ โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท สุขุมวิท 107
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. พื้นที่ คุ้มครอง EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/9446
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 17 ก.ค. 2563
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท 107 (แบริ่ง) ตำบล สำโรงเหนือ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อื่นๆ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท สุขุมวิท 107 - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
1.หน้าปก
2.ปกใน
3.ตต.1
4.หนังสือรับรองรายงานการจัดทำ ตต.2
5.สารบัญ
6.บท 1 บทนำและรายละเอียดของโครงการ
7.บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการฯศุภาลัยฯ
8.บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการฯ
9.เอกสารประกอบเล่มรายงาน
9.1เอกสารประกอบเล่มรายงาน
10.ผลการตรวจวัด
10.2ผลการตรวจวัด
11.ใบอนุญาตก่อสร้าง
12.หนังสือเห็นชอบ
13.กฎหมาย
14.เอกสารสอบเทียบ
15.ห้องปฏิบัติการ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
หน้าปก
ปกใน
หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน
ตต.2
สารบัญ
รายละเอียดโครงการ
การปฎิบัติตามมาตรการ
ผลการปฎิบัติตามมาตรการ
หนังสือเห็นชอบ
ใบขออนุญาต
ผลการตรวจวัด
ทะเบียนห้องปฎิบัติการ
เอกสารสอบเทียบ
เอกสารประกอบเล่มรายงาน
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)