แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 มกราคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ สาทร-ราชพฤกษ์

เลขที่อ้างอิงโครงการ 14710
ชื่อโครงการ โครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ สาทร-ราชพฤกษ์
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/10539
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 11 ส.ค. 2563
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน ราชพฤกษ์ ตำบล ปากคลองภาษีเจริญ อำเภอ ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ สาทร-ราชพฤกษ์ - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ สาทร-ราชพฤกษ์ - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
บทที่3 การปฏิบัติตามมาตรการ
บทที่ 4 การปฏิบัติตามมาตรการ
ภาคผนวก ก หนังสือเห็นชอบ
ภาคผนวก ข รูปการปฏิบัติตามมาตรการ
ภาคผนวก ค เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการ1.1
ภาคผนวก ค เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการ1.2
ปกหน้า ปกใน ตต1 ตต2
ภาคผนวก ง ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก จ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก ฉ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เเละเอกสารสอบเทียบ
8.2 ภาคผนวก ค เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการฯ (2-2) (1)1.1
8.2 ภาคผนวก ค เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการฯ (2-2) (1)1.1
8.2 ภาคผนวก ค เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการฯ (2-2) (1)1.2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
1. หน้าปก+ปกรอง+ตต 1+ตต 2+สารบัญ
2. บทที่ 1 บทนำ
3. บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
4. บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5. บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6. ภาคผนวก ก หนังสือเห็นชอบ เเละมาตรการฯ
7. ภาคผนวก ข รูปการปฏิบัติตามมาตรการฯ
9. ภาคผนวก ง ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งเเวดล้อม
10. ภาคผนวก จ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
12. ภาคผนวก ช ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
11. ภาคผนวก ฉ เอกสารสอบเทียบ1
11. ภาคผนวก ฉ เอกสารสอบเทียบ2
8. ภาคผนวก ค เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการฯ8.1
8. ภาคผนวก ค เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการฯ8.2
8. ภาคผนวก ค เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการฯ8.3
8. ภาคผนวก ค เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการฯ8.4
8. ภาคผนวก ค เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการฯ8.5
8. ภาคผนวก ค เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการฯ8.6
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)