แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 02 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ เดอะ ควีน โฮเทล (THE QUEEN HOTEL)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 14619
ชื่อโครงการ โครงการ เดอะ ควีน โฮเทล (THE QUEEN HOTEL)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/4132
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 26 มี.ค. 2563
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน ศรีอยุธยา ตำบล ถนนพญาไท อำเภอ ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ ควีน โฮเทล (THE QUEEN HOTEL) - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ ควีน โฮเทล (THE QUEEN HOTEL) - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ พ.ค. ถึง มิ.ย.2563
ปก+ส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 1-4
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 5.1
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 5.2
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 6-13
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
ปก+ส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 1-5
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 6 (1)
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 6 (2)
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 6 (3)
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 6 (4)
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 7-18
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 19 (1)
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 19 (2)
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3 (1)
ภาคผนวกที่ 3 (2)
ภาคผนวกที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
ปก+ส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1 (1-6)
ภาคผนวกที่ 1 (7-13)
ภาคผนวกที่ 1 (14-21)
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3-1
ภาคผนวกที่ 3-2
ภาคผนวกที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)