แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 13 สิงหาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 14483
ชื่อโครงการ โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.3/17728
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 25 ธ.ค. 2562
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หินเหล็กไฟ อำเภอ คูเมือง จังหวัด บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31190
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 1ข-9ข
ภาคผนวก 10ข-19ข
ภาคผนวก 20ข-30ข
ภาคผนวก 31ข-39ข
ภาคผนวก 40ข-45ข
ภาคผนวก 46ข-50ข
ภาคผนวก 51ข-62ข
ภาคผนวก 63ข-72ข
ภาคผนวก 73ข-78ข
ภาคผนวก 79ข-83ข
ภาคผนวก 84ข
ภาคผนวก 85ข
ภาคผนวก 86ข-91ข
ภาคผนวก 92ข-1
ภาคผนวก 92ข-2
ภาคผนวก 93ข-99ข
ภาคผนวก 100ข-104ข
ภาคผนวก 105ข-111ข
ภาคผนวก 112ข-1
ภาคผนวก 112ข-2
ภาคผนวก 112ข-3
ภาคผนวก 112ข-4
ภาคผนวก 113ข-114ข
ภาคผนวก 115ข-122ข
ภาคผนวก 123ข-131ข
ภาคผนวก 132ข-136ข
ผลการตรวจวัด 1
ผลการตรวจวัด 2
ผลการตรวจวัด 3
ผลการตรวจวัด 4
ผลการตรวจวัด 5
ผลการตรวจวัด 6
กฎมายที่เกี่ยวข้อง
เอกสารสอบเทียบ
หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ใบคั่นภาคผนวก
สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
หนังสือเห็นชอบรายงานฯ
ภาคผนวก 1-19ข
ภาคผนวก 20-36ข
ภาคผนวก 37-54ข
ภาคผนวก 55-71ข
ภาคผนวก 72-88ข
ภาคผนวก 89-101ข
ภาคผนวก 102-103ข
ภาคผนวก 104-113ข
ภาคผนวก 104-113ข
ภาคผนวก 114-116ข
ภาคผนวก 117-119ข
ภาคผนวก 117-119ข
ภาคผนวก 120-133ข
ภาคผนวก 134-151ข
ภาคผนวก 158-167ข
ภาคผนวก ค ผลกาตรวจวัด 1-1
ภาคผนวก ค ผลกาตรวจวัด 1-2
ภาคผนวก ค ผลกาตรวจวัด 1-3
ภาคผนวก ค ผลกาตรวจวัด 1-4
ภาคผนวก ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก จ เอกสารสอบเทียบ
ภาคผนวก ฉ ทะเบียนห้องปฏิบัติการฯ
ภาคผนวก ช บทสรุปผู้บริการ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
0.ปกรายงาน
1.หนังสือรับรองรายงาน
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ใบคั่นภาคผนวก-1.
ภาคผนวก 1ก
ภาคผนวก 2ก
ภาคผนวก 1ข-11ข
ภาคผนวก 12ข-23ข
ภาคผนวก 24ข-37ข
ภาคผนวก 38ข-47ข
ภาคผนวก 48ข-61ข
ภาคผนวก 62ข-86ข
ภาคผนวก 87ข-101ข
ภาคผนวก 102ข-110ข
ภาคผนวก 111ข-118ข
ภาคผนวก 119ข-121ข
ภาคผนวก 122ข-124ข
ภาคผนวก 125ข-135ข
ภาคผนวก 136ข-153ข
ภาคผนวก 154ข-171ข
ภาคผนวก ค ผลการตรวจวัด-1
ภาคผนวก ค ผลการตรวจวัด-2
ภาคผนวก ค ผลการตรวจวัด-3
ภาคผนวก ค ผลการตรวจวัด-4
ภาคผนวก ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก จ เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
ภาคผนวก ฉ เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
ภาคผนวก ช บทสรุปผู้บริหาร
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)