แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 13 สิงหาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 14482
ชื่อโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.7/1309
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 29 ม.ค. 2563
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หินเหล็กไฟ อำเภอ คูเมือง จังหวัด บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31190
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
1ก-1
1ก
1ข-4ข
5ข-12ข
13ข-15ข
16ข-24ข
25ข-26ข
27ข-32ข
33ข-43ข
44ข-51ข
52ข-58ข
59ข-61ข
62ข-65ข
66ข-70ข
71ข-72ข
ค-1
ค-2
ค-3
ค-4
ค-5-1
ค-6
ค-7-1
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ-1
ภาคผนวก ฉ-ช-1
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 4
บทที่ 5
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ความคืบหน้าขอใบอนุญาต(กกพ.)
หนังสือนำส่งรายงาน(ม.ค.-มิ.ย. 2563)
ภาคผนวก 1ข-7ข
ภาคผนวก 8ข-12ข
ภาคผนวก 13ข-20ข
ภาคผนวก 21ข-25ข
ภาคผนวก 26ข-29ข
ภาคผนวก 30ข-33ข
ภาคผนวก 34ข-35ข
ภาคผนวก 36ข-44ข
ภาคผนวก 45ข-51ข
ภาคผนวก 52ข-58ข
ภาคผนวก 59ข-63ข
ภาคผนวก 64ข
ภาคผนวก 65ข-70ข
ภาคผนวก 71ข-77ข
ภาคผนวก 78ข-81ข
ภาคผนวก 82ข
ภาคผนวก 83ข-89ข
ผลการตรวจวัด (1)
ผลการตรวจวัด (2)
ผลการตรวจวัด (3)
ภาคผนวก ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก จ-ช
บทที่ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
หนังสือเห็นชอบรายงานฯ
ใบอนุญาตโรงงาน
ความคืบหน้า กกพ
หนังสือเห็นชอบ
หนังสือนำส่ง 2-63
1ข-6ข
1ข-6ข
7ข-13ข
14ข-25ข
26ข
27ข-34ข
35ข-42ข
43ข-48ข
49ข
50ข-53ข
54ข-55ข
56ข-60ข
61ข-65ข
66ข-68ข
69ข-80ข
81ข
83ข-86ข
87ข-89ข
ภาคผนวก ค 677-700
ภาคผนวก ค 701-735
ภาคผนวก ค 736-770
ภาคผนวก ค 771-807
ภาคผนวก ค 808-820
28. ภาคผนวก ง กฎหมาย
ภาคผนวก จ เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
ภาคผนวก ฉ เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
ภาคผนวก ช บทสรุปผู้บริหาร
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)