แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 02 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ลุมพินี เพลส เตาปูน อินเตอร์เซนจ์

เลขที่อ้างอิงโครงการ 14409
ชื่อโครงการ โครงการ ลุมพินี เพลส เตาปูน อินเตอร์เซนจ์
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/4764
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 09 เม.ย. 2563
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน กรุงเทพ-นนทบุรี ตำบล บางซื่อ อำเภอ บางซื่อ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10800
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ลุมพินี เพลส เตาปูน อินเตอร์เซนจ์ - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ลุมพินี เพลส เตาปูน อินเตอร์เซนจ์ - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
1.ปกหน้า ปกใน ตต1+ตต2 สารบัญ
2.บทที่1
3.บทที่2
4.บทที่3
5.บทที่4
6.ภาคผนวก ก
7.ภาคผนวก ข
8.1ภาคผนวก ค
8.2ภาคผนวก ค
8.3ภาคผนวก ค
8.4ภาคผนวก ค
8.5ภาคผนวก ค
9.1ภาคผนวก ง
9.2ภาคผนวก ง
10.ภาคผนวก จ
10.ภาคผนวก จ
11.ภาคผนวก ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
1. ปกหน้า +ปกใน +ตต.1, ตต.2 +สารบัญ
2. บทที่ 1 บทนำ
3. บทที่ 2 รายละเอียดโของครงการ
4. บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5. บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6.1 ภาคผนวก ก หนังสือเห็นชอบ เเละมาตรการฯ
6.2 ภาคผนวก ก หนังสือเห็นชอบ เเละมาตรการฯ (ต่อ)
7. ภาคผนวก ข รูปภาพการปฏิบัติตามมาตรการฯ
8.1 ภาคผนวก ค เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการฯ
8.2 ภาคผนวก ค เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ต่อ)
9. ภาคผนวก ง ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งเเวดล้อม
10. ภาคผนวก จ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
11. ภาคผนวก ฉ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนและเอกสารสอบเทียบ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
1. ปกหน้า +ปกใน +ตต.1, ตต.2 +สารบัญ
2. บทที่ 1 บทนำ
3. บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ
4. บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5. บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6.1 ภาคผนวก ก หนังสือเห็นชอบ เเละมาตรการฯ
6.2 ภาคผนวก ก หนังสือเห็นชอบ เเละมาตรการฯ (ต่อ)
7. ภาคผนวก ข รูปภาพการปฏิบัติตามมาตรการฯ
8.1 ภาคผนวก ค เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการฯ
8.2 ภาคผนวก ค เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ต่อ)
8.3 ภาคผนวก ค เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ต่อ)
9. ภาคผนวก ง ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งเเวดล้อม
10. ภาคผนวก จ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
11.1 ภาคผนวก ฉ เอกสารสอบเทียบ
11.2 ภาคผนวก ฉ เอกสารสอบเทียบ (ต่อ)
12. ภาคผนวก ช ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)