แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 มกราคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการศุภาลัย ปาร์ค สถานีแยกไฟฉาย

เลขที่อ้างอิงโครงการ 14256
ชื่อโครงการ โครงการศุภาลัย ปาร์ค สถานีแยกไฟฉาย
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/1529
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 04 ก.พ. 2563
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ เลขที่ 28/2 ซอย - ถนน จรัญสนิทวงศ์ ตำบล บ้านช่างหล่อ อำเภอ บางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศุภาลัย ปาร์ค สถานีแยกไฟฉาย - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
แบบตต.1
แบบตต.2
ปกหน้า
ปกหลัง
สารบัญ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
หน้าปก
สารบัญ
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
แบบ ตต.1
แบบ ตต.2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
สารบัญ
หน้าปก
แบบ ตต.1
แบบ ตต.2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)